Inwestycje

1. Inwestycje ogólnie

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:

 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Modernizacja sieci gazowych i wymiana żeliwa,
 • Zakup układów pomiarowych,
 • Pozostałe (sprzęt i systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i eksploatacji sieci gazowej oraz środki transportu do obsługi sieci gazowej).

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przekracza 1 miliard złotych. Około 50% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowych, a pozostała część w jej modernizację oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2010 – 2015 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2010-2015 - wkres

Corocznym efektem realizacji Planu Inwestycyjnego jest zakończenie budowy oraz modernizacja gazociągów o łącznej długości około 2 400 km oraz około 42 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości około 590 km.

Długość sieci gazowych wybudowanych w 2014 roku - wykres

2. Współpraca

Realizacja tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe, stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla zespołu Spółki. Realizacja prac budowlanych o tak znaczącym zakresie, może być wykonywana dzięki zaangażowaniu współpracujących z naszą Spółką licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców, którzy do realizacji zadań inwestycyjnych, wybierani są w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. Efektywna realizacja tak znaczącego portfela zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki zrozumieniu i otwarciu na współpracę urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, Zarządów Gospodarki Wodnej, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości pozyskujemy na etapie opracowania dokumentacji budowlanej.

Niezwykle istotna jest również współpraca naszej Spółki z jednostkami samorządu terytorialnego od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma nasza współpraca z Przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi nam usługę dystrybucji. Długoterminowe zamierzenia inwestycyjne zharmonizowane są w pięcioletnich Planach Rozwoju, które uzgadniane są w ramach współpracy międzyoperatorskiej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych, GAZ-SYSTEM S.A. w celu zapewnienia koordynacji zamierzeń inwestycyjnych z kierunkami rozwoju systemu przesyłowego, będącego „kręgosłupem” krajowego systemu gazowego, stanowiącym źródło zasilania dla naszych sieci dystrybucyjnych. Plany Rozwoju opiniowane przez marszałków województw oraz zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki współdziałaniu naszej Spółki z tak licznym spektrum podmiotów, organizacji, urzędów administracji państwowej oraz lokalnej społeczności, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do najbardziej ekologicznego medium energetycznego jakim jest paliwo gazowe, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo funkcjonowania naszej infrastruktury.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowe, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków oraz rozwoju gospodarczego kraju.

3. Plan Inwestycyjny na 2015 rok

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2015 rok wynosi 1 281 mln PLN, w tym 81 mln PLN finansowane będzie z dotacji UE. W zdecydowanej większości inwestycje finansujemy ze środków własnych oraz w niewielkiej części opłat za przyłączenie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny pokryć 25% nakładów inwestycyjnych na przyłączenia odbiorców.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Podział nakładów inwestycyjnych w 2015 roku - wykres

W 2015r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została przeznaczona kwota w wysokości 1 102 mln PLN, co stanowi 86% wartości planu inwestycyjnego.

4. Informacje o projektach realizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego na 2015r.

Ponad inwestycje realizowane z wykorzystaniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej opisane w odrębnej zakładce, w ramach rozbudowy sieci i przyłączeń odbiorców, poniżej wskazane zostały najistotniejsze inwestycje:

 • gazyfikacja miejscowości Przasnysz i Chorzele,
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego w rejonie Bydgoszczy,
 • gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski,
 • gazyfikacja miejscowości Radomierzyce, Biestrzyków w gm. Siechnice oraz Suchy Dwór, Mędłów, Żórawina i Wojkowice w gm. Żórawina,
 • gazyfikacja gminy Prażmów,
 • przyłączenie do sieci gazowej odbiorców na terenie miejscowości Mała i Wielka wieś Gowińska,
 • przyłączenie do sieci gazowej zakładu przemysłowego w rejonie Lasocic,
 • rozbudowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Osiek nad Notecią,
 • rozbudowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Lubasz,
 • gazyfikacja miejscowości Mieroszów i Suwałki,
 • rozbudowa sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia w obszarze Września wraz z przyłączeniem odbiorcy przemysłowego,
 • przyłączenie do sieci gazowej odbiorcu przemysłowego w Rąbczynie,
 • doprowadzenie sieci gazowej do zakładu przemysłowego w rejonie Świdniy,
 • rozbudowa sieci gazowej w Lubaniu i przyłączenie odbiorcy przemysłowego w Lubaniu.

W grupie modernizacja sieci gazowych, do najistotniejszych inwestycji należą:

 • przebudową gazociągu w/c relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski,
 • modernizacja gazociągów w/c tworzących tzw. „pierścień łódzki” wraz z modernizacją gazociągu w/c relacji Konstantyna – Meszcze,
 • rozbudowa stacji w/c i magistralnych gazociągów dystrybucyjnych, zasilanych z gazociągów przesyłowych tzw. „pierścienia warszawskiego”,
 • przebudową gazociągu w/c relacji Parszów – Kielce,
 • przebudową gazociągu w/c relacji Lubienia – Parszów,
 • przebudową gazociągu w/c relacji Warzyce – Gorlice,
 • przebudowa sieci gazowej w m. Stara Wieś, Kozietuły gm. Belsk Duży.