Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenia do sieci gazowej

ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO

 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej konieczne jest w przypadku, gdy Klient na wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wybrał opcję zawarcia umowy o przyłączenie w terminie późniejszym.

Wymagany:

  • wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Do składanego Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS należy załączyć:

  • oryginał lub kopię pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzoną kopię, - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Gwarancją terminowego rozpatrzenia kompletnego wniosku przez Polską Spółkę Gazownictwa jest dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów przez Klienta.

Jeżeli Klient ubiegający się o przyłączenie, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do Polskiej Spółki Gazownictwa z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a jednocześnie:

  • zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego,
  • lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci gazowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części,

wówczas umowy o przyłączenie do sieci gazowej zawierane są z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych umów o przyłączenie, w miarę istniejącej przepustowości i ograniczeń technicznych systemu dystrybucyjnego.

Wnioski o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej można składać na Portalu przyłączeniowym, osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy