Władze

Na władze Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składają się Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., który posiada 100% udziałów Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PSG sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem że Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa przysługuje prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego wystąpienia do Spółki – dopóki PGNiG S.A. posiadać będzie co najmniej 50% łącznej liczby udziałów w Spółce. Nie powołanie członka Rady Nadzorczej przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PSG sp. z o.o., które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Umowy Spółki i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.