Zintegrowany System Zarządzania

Decyzją Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Oddziałach Spółki funkcjonuje i jest ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością wg ISO 9001:2015, zarządzanie środowiskowe wg ISO 14001:2015, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004 oraz uwzględnia wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności wg normy PN-ISO 26000:2012, zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001:2016 i stosowanie wybranych mechanizmów bezpieczeństwa informacji wskazanych w normie ISO/IEC 27001:2013.

PSG realizuje funkcję compliance rozumianej jako zgodność postępowania z przepisami prawa i zasadami etycznymi w drodze współdziałania komórek organizacyjnych posiadających w Spółce funkcję doradczą oraz kontrolną.

Zaangażowanie Zarządu zadeklarowane zostało i zakomunikowane w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z misją i celami strategicznymi PSG.

Funkcjonowanie systemu zarządzania zwiększa skuteczność realizacji podstawowych celów: doskonalenia działań związanych z obsługą Klienta, działań przyjaznych środowisku w tym monitorowanie i pomiary aspektów środowiskowych oraz ograniczanie oddziaływania znaczących aspektów środowiskowych, działań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa Człowieka, oraz działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem przetwarzanych informacji.

Realizując cele PSG sp. z o.o. uwzględnia odpowiednie przepisy prawne i inne wymagania i zobowiązania.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem transport paliwa gazowego sieciami dystrybucyjnymi, prowadzenie ruchu sieciowego, przyłączanie nowych odbiorców, projektowanie, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów ilości i jakości paliwa gazowego, odczyty układów pomiarowych. W obszarze naszej działalności leży także rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz wszelkie podejmowane działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie realizowane procesy oraz współpraca z operatorami innych systemów gazowych przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i ciągłości świadczonych usług dystrybucji.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników zintegrowany system zarządzania Polskiej Spółki Gazownictwa jest ciągle usprawniany i dostosowywany do zmian i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa informacji i działań prośrodowiskowych, w stosunku do firm współpracujących, komunikowane są na stronie internetowej oraz w instrukcjach operacyjnych przekazywanych Wykonawcom w ramach realizacji umów. Pracownicy PSG nadzorujący zlecane prace,  informują Wykonawców o potencjalnych zagrożeniach i awariach jak również zasadach reagowania na te sytuacje.

Działalność, w której zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy zaangażowani są we wspólny cel przynoszący wymierne efekty i satysfakcję z tego, że razem dbamy o bezpieczeństwo człowieka, ochronę przetwarzanych informacji i ochronę środowiska, w którym żyjemy.

W celu weryfikacji skuteczności i efektywności zintegrowanego systemu zarządzania oraz zgodności z wymaganiami norm systemowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poddaje się ocenie niezależnych jednostek certyfikacyjnych.

W listopadzie 2015 roku Centrala Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przystąpiła do audytu certyfikacyjnego w zakresie zarządzania procesami realizowanymi w Oddziałach Spółki. Jednostka UDT CERT oceniła pozytywnie zgodność funkcjonującego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004.

W grudniu 2016 roku PSG sp. z o.o. przystąpiła do audytu certyfikacyjnego obejmującego całą Spółkę. Ocena funkcjonującego w PSG sp. z o.o. zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, przeprowadzona przez jednostkę certyfikacyjną TÜV NORD, zakończyła się pozytywnie, a jej wynik potwierdzony został certyfikatem.