Standard GS1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) przygotowuje się do zmiany numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 od maja 2020 roku. W pierwszej kolejności zmianą nr PoD zostaną objęte obszary taryfowe zabrzański i gdański oraz odbiorcy WR ze wszystkich obszarów taryfowych. Dla pozostałych obszarów taryfowych harmonogram wdrożenia zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy plik Excel, który w razie potrzeby może posłużyć do przeliczania „starego numer” na „nowy” numer” w trybie offline.

Poniżej przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest standard GS1?

System GS1 to międzynarodowy zestaw standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych, opracowany przez międzynarodową organizację non-profit GS1, będącą stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych. Organizacja GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów na terenie kraju. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gs1pl.org/

Jak przeliczać stare PoD na numer w standardzie GS1?

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy plik Excel, który w razie potrzeby może posłużyć do przeliczania „starego numer” na „nowy” numer” w trybie offline (plik do pobrania dostępny jest na dole strony). Dodatkowo przedstawiamy poniższy przykład zastosowania standardu GS1 dla zmiany identyfikatora punktu wyjścia PoD:

Uwaga! Opisana zasada dotyczy tylko i wyłącznie punktów wyjścia zaczynających się od prefix PL003 stosowanych obecnie dla odbiorców WS w obszarze taryfowym zabrzańskim i gdańskim oraz wszystkich obszarów taryfowych w zakresie odbiorców WR.

Identyfikator PoD o dotychczasowym numerze: PL003 0012156, zamieniony zostanie na standard GS1 wg następującego algorytmu:

 1. Odcinamy część stałą numeru: PL003
 2. Część zmienną uzupełnieniami zerami wiodącymi do pełnych 10 znaków, otrzymujemy: 0000012156
 3. Do tak otrzymanej części zmiennej doklejamy stałą „8018 590 3655” identyfikatora w wyniku czego otrzymujemy: 8018 590 3655 0000012156, stała identyfikatora reprezentuje odpowiednio:
  • 8018 – część stała, Identyfikator Zastosowań GS1,
  • 590 – część stała, oznaczenie dla GS1 w Polsce,
  • 3655 – część stała, identyfikator GS1 dla PSG,
  • NNNNNNNNNN – część zmienna numeru PoD (10 cyfr, tutaj 0000012156)
 4. Dla liczby 590 3655 0000012156 (17 cyfr numeru „8018 590 3655 0000012156” rozpoczynające się od „590”), generujemy cyfrę kontrolną zgodnie z algorytmem na stronie internetowej GS1: https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/obliczanie-cyfry-kontrolnej. W naszym przypadku cyfra kontrolna wyliczona wg algorytmu wynosi 4.
 5. Otrzymana cyfrę kontrolną umieszczamy na końcu nr 8018 590 3655 0000012156 4
 6. Po wykonaniu tej operacji uzyskujemy nowy nr PoD w standardzie GS1: 8018 590 3655 0000012156 4

Zastosowanie nowego numeru PoD będzie obowiązywać od daty wskazanej przez PSG i będzie dotyczyć wszystkich punktów PoD, które zaczynają się od nr PL003. Dla innych identyfikatorów stosowanych w PSG przenumerowanie nastąpi w terminie późniejszym. Nowy numer PoD będzie wykorzystywany do komunikacji rynkowej w standardzie EDIFACT oraz [email protected] oraz w innych typach zgłoszeń realizowanych z i do PSG.

Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie numeru PoD w standardzie GS1?

Numer PoD jest przypadkiem tzw. Globalnego Numeru Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN). Identyfikator składa się z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy.

Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 zostanie zunifikowany system identyfikacji PoD, cyfra kontrolna umożliwi walidację numeru w systemach informatycznych już na etapie wprowadzania, co da efekt w postaci znacznie sprawniejszej detekcji i eliminacji błędów oraz pomyłek. Jednocześnie wprowadzając identyfikację na bazie szeroko uznanej międzynarodowej normy – da to możliwość łatwiejszej integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów i narzędzi, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.”

Kiedy nastąpi zmiana nr POD na standard GS1?

Zmiana nr POD na standard GS1 nastąpi po stronie PSG tylko w wiodącym systemie rozliczenia i obsługi Odbiorców, czyli w systemie SAP. Renumeracja POD z obszaru taryfowego zabrzańskiego i obszaru taryfowego gdańskiego dla Odbiorców WS oraz wszystkich odbiorców WR nastąpi w maju 2020 r. z datą obowiązywania nowego numeru od 01.06.2020 r., czyli termin produkcyjnego uruchomienia nowej numeracji w standardzie GS1 to 01.06.2020 r. Po tym terminie dla obszaru taryfowego zabrzańskiego i gdańskiego dla Odbiorców WS oraz wszystkich odbiorców WR w komunikacji rynkowej PSG będzie stosować tylko numeracje POD w standardzie GS1.

Uwaga!
Z przyczyn technicznych, niezależnych od PSG, produkcyjne uruchomienie nowej numeracji POD w standardzie GS1 odbędzie się 01.07.2020 r.

Czy tylko w SAP czy też w innych systemach wykorzystywanych do rozliczeń ZUD w PSG?

Zmiana dotyczy tylko systemu SAP, który obecnie obsługuje obszar taryfowy zabrzański i gdański oraz wszystkich odbiorców WR. Kolejne obszary uzyskają nowy nr POD w momencie migracji do SAP.

Jaki będzie harmonogram zmian POD dla kolejnych obszarów taryfowych migrowanych do systemu SAP?

Zmiana numeracji będzie realizowana etapowo w obszarach taryfowych - OT Gdańsk, OT Zabrze, OT Wrocław, OT Poznań, OT Warszawa, OT Tarnów. Obecnie planuje się, że proces ten zostanie zakończony do końca I półrocza 2022 roku. Poszczególne etapy będą wiązały się z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanych systemów do docelowego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców w PSG. Przyjmuje się następujące terminy migracji dla poszczególnych obszarów taryfowych:

 • OT Wrocław – 11.2020,
 • OT Poznań - 05.2021,
 • OT Warszawa - 08.2021,
 • OT Tarnów -11.2021.

Czy ZUD otrzyma mapowanie nr POD stary-nowy? Kiedy?

Tak, pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy zostaną przygotowane i wysłane do ZUD do 25.05.2020 r.

Alternatywnie przed tym terminem ZUD może samodzielnie wygenerować nr POD w standardzie GS1 dla którego identyfikator POD rozpoczynał się od PL003 wg algorytmu zamieszczonego na stronie internetowej.

Uwaga!
Pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy zostaną przygotowane i wysłane do ZUD do 25.06.2020 r.

Czy w przypadku korekt odczytów licznika dotyczących okresu przed 1 maja będzie Państwo posługiwać się tylko nowym numerem, czy będzie wykorzystywany również stary numer (PL003…)?

Ze względów technicznych od daty migracji tj. 01.06.2020 w przypadku komunikatów wysłanych z PSG oraz przyjmowanych obowiązującym nr POD będzie nr w standardzie GS1. W przypadku wstecznych korekt odczytów wysyłanych komunikatem MSCONS – również posługiwać będziemy się numerem w tym standardzie. W przypadku komunikatów UTILMD w od dnia 01.06.2020 w komunikatach przychodzących obowiązujący jest numer POD w standardzie GS1 natomiast w komunikatach wychodzących przesyłać będziemy zarówno nowy i informacyjnie stary nr POD.

Dla PZD zgłoszonych przed datą 01.06.2020, które na dzień migracji są w trakcie opiniowania PSG obsłuży takiego zgłoszenia (nie jest wymagane ponawianie zgłoszeń PZD). Komunikaty zgłoszone od 01.06.2020 ze starym nr POD zaczynające się PL003 będą odrzucane.

Uwaga!
Z przyczyn technicznych, niezależnych od PSG, produkcyjne uruchomienie nowej numeracji POD w standardzie GS1 do stosowania w komunikacji EDIFACT odbędzie się 01.07.2020 r.

Gdzie można kierować dodatkowe pytania odnośnie przenumerowania?

Wszelkie pytania i informacje związane ze standardem GS1 prosimy kierować na adres [email protected], wpisując w tytule wiadomości „standard GS1”.