Razem ze Strażą Pożarną

Paliwo gazowe jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł energii, przy założeniu, że jest ono właściwie użytkowane. Niestety, nieodpowiedzialne postępowanie i lekceważenie przepisów prawnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Konieczne jest więc sprawne współdziałanie odpowiednich służb. Dlatego, mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, nawiązaliśmy współpracę z Państwową Strażą Pożarną.

Chcąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna oraz Polska Spółka Gazownictwa podjęły kompleksowe działania profilaktyczne. Inicjatywa umożliwia realizację ważnych zadań, których efekty mają korzystny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Współpraca ma na celu m.in. określenie zasad współdziałania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, prowadzenie działań edukacyjnych w ramach wspólnych szkoleń i ćwiczeń ratowniczych oraz wzajemne przekazywanie informacji o zdarzeniach nagłych związanych z infrastrukturą gazową. Realizowane działania umożliwiają także wymianę kontaktów operacyjnych pomiędzy zespołami Pogotowia Gazowego PSG, a jednostkami PSP na wszystkich poziomach działania, co ma ogromny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Pierwsze porozumienia dotyczące współpracy między PSP a PSG realizował Zakład PSG w Mińsku Mazowieckim. W 2014 r. podpisane porozumienia zapewniły zaangażowanie w projekt wszystkich komendami Państwowej Straży Pożarnej na terenie działania Zakładu. W wyniku współpracy strażaków i pracowników PSG przeprowadzono szkolenia teoretycznych i praktyczne m.in. szkolenia wzajemne – wymiana wiedzy pomiędzy lokalnymi jednostkami PSP i PSG, spotkania informacyjno-szkoleniowe, szkolenie terenowe - prace na sieci gazowej z PE, pokaz tankowania THT na stacji redukcyjno-pomiarowej, pokaz ciekawszych i bardziej skomplikowanych robót gazoniebezpiecznych, wspólne rozpoznanie infrastruktury technicznej, szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Najważniejszych efektem współpracy jest poprawa bezpieczeństwa działalności spółki dzięki zapewnieniu wysokiej skuteczności i sprawności reagowania służb technicznych PSG i PSP w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych związanych z siecią gazową, której operatorem (OSD) jest PSG. Na bazie porozumień wzmocniony został przepływ informacji o zdarzeniach, z których może wynikać konieczność podjęcia działań przez służby Pogotowia Gazowego lub Państwowej Straży Pożarnej (awarie, katastrofy techniczne, budowlane, komunikacyjne, działania terrorystyczne, awarie chemiczne, ekologiczne lub katastrofy powstałe na skutek działania sił natury, związane z siecią gazową).

Wspólna inicjatywa umożliwia realizację ważnych zadań, których efekty mają korzystny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Dzięki współpracy wzrasta poziom bezpieczeństwa na danym terenie, co gwarantują m.in. wspólne zasady współdziałania w trakcie rzeczywistych zdarzeń, sprawne przekazywanie informacji o zdarzeniach awaryjnych przez służby dyspozytorskie, bezpośrednia łączność osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji, czy też przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń, szkoleń oraz symulacji.

Jednym z elementów współpracy PSG z PSP są wspólne ćwiczenia. Przykładem takich ćwiczeń jest zaaranżowana 8 października 2015 r. w Ełku symulacja ataku terrorystycznego na stację regazyfikacji LNG. W ćwiczeniach, poza jednostkami PSG i PSP, wzięły udział także m.in. zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i policyjna brygada antyterrorystyczna. Organizowanie tego rodzaju ćwiczeń to niezwykle wartościowe działanie, pozwalające sprawdzić w praktyce szybkość reagowania i stopień współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

 

Z uwagi na bardzo dobre rezultaty projektu obecnie pracujemy nad rozszerzeniem współpracy pomiędzy PSG a PSP na terenie całego kraju.