Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 4 Umowy Spółki

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

1)    Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), ------------------ ---------------------
2)    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),----------
3)    Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), --------------------- ------------------- ---------------
4)    Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A), ----------- --------------- ------------
5)    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), ----------- --------- ----------------- ------------------- ----------------- ---------------- -------------------
6)    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-------
7)    Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ------------- --------------- ------------- -------------
8)    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), ----------- --------------- ------------- ---------------- ---------------- -----------