Plan ograniczeń

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  [Dz.U. z 2018 r. poz. 1323], przedstawia "Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego – pierwsze opracowanie w 2019 r.", zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Plan obowiązuje od 20 grudnia 2019 r. do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego Planu. 

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2007 r. nr 178 poz. 1252] do wiadomości publicznej podawana jest tylko pierwsza część Planu ograniczeń.  

Plan ograniczeń - opracowanie I - część I oraz Decyzja Prezesa URE znajdują się w plikach do pobrania.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przygotowała opracowanie, w formie pytań i odpowiedzi, dotyczące najważniejszych zagadnień dotyczących ograniczeń w poborze gazu ziemnego oraz Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Opracowanie – Ograniczenia i Plan ograniczeń znajduje się w plikach do pobrania.

Załącznik nr 1 do pisma dotyczącego obowiązku podawania operatorowi informacji dot. minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych – Załącznik_10 stopień, w formie do edycji, znajduje się w plikach do pobrania.