Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), przeprowadziła konsultacje projektu zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

 

Proponowane zmiany w projekcie IRiESD wynikają z konieczności jej dostosowania do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 26 marca 2019 r. nr DRR.WRG.4322.1.2019.AK1, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 6.00.

Zgodnie z art. 9g ust. 8 PE „operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji, o której mowa w ust. 7, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej”.
Z uwagi na powyższe, publikujemy przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, projekt zmiany IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

W projekcie wprowadzono w szczególności niewielkie zmiany dotyczące alokacji, doprecyzowano przesłanki wstrzymania dostaw gazu, a także wprowadzono postanowienia umożliwiające ewentualne utworzenie obszaru bilansowania obejmującego system przesyłowy oraz system dystrybucyjny, w którym obowiązywały będą jednolite zasady bilansowania.