ISO 26000

Polska Spółka Gazownictwa stosuje zapisy normy ISO PN-26000 w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.

Logo ISO26000

Dążąc do bycia organizacją społecznie odpowiedzialną w rozumieniu normy PN-ISO 26000, dokonaliśmy przeglądu swojego podejścia zarządczego w odniesieniu do oczekiwań i zaleceń normy. Zidentyfikowaliśmy kluczowych interesariuszy, wskazując skalę zaangażowania z poszczególnymi grupami, oraz zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary odpowiedzialności, istotne z punktu widzenia specyfiki prowadzonej działalności, czym uznaliśmy swoją odpowiedzialność.

Pięcioma najistotniejszymi odpowiedzialnościami PSG są:

  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • Ochrona środowiska naturalnego
  • Ochrona przed nadużyciami
  • Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
  • Zagwarantowanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu do klientów
 

Dokonaliśmy także oceny swoich działań poprzez pryzmat zaleceń i oczekiwań zdefiniowanych dla poszczególnych obszarów i aspektów społecznej odpowiedzialności określonych normą PN-ISO 26000. Zgodnie z podejściem zakładającym ciągłe doskonalenie, przyjęliśmy plan działań naprawczych i korygujących, którego realizacja będzie monitorowana.

Przegląd nie miał charakteru procesu certyfikacji i nie może być z nim utożsamiany (konstrukcja normy wyklucza jej certyfikację).

ISO 26000 jest normą, wypracowaną w wyniku wieloletniego międzynarodowego procesu, angażującego przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy. W prace zaangażowanych było kilkaset ekspertów z blisko 100 krajów oraz kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych i regionalnych. Prace nad tą bezprecedensową normą rozpoczęły się w 2002 r. i zakończyły w 2010 r. Polska wersja normy została opublikowana 5 listopada 2012 r., a jej polskim właścicielem jest Polski Komitet Normalizacyjny. Celem wypracowania międzynarodowej normy ISO 26000 było ułatwienie organizacjom wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności, między innymi poprzez określenie wspólnego rozumienia społecznej odpowiedzialności oraz jasnych wytycznych dotyczących integrowania odpowiedzialności społecznej z działaniami organizacji.