IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2016 roku - DRR-4323-8(14)/2016/AKa1 - zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 września 2016 roku o godz. 6.00.

Zmiany wprowadzone do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) związane są z dostosowaniem się do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP (zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz  wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

 

W zakresie szczegółowych postanowień dokonano następujących zmian:

  • dokonano usystematyzowania definicji i pojęć stosowanych w IRiESD,
  • wprowadzono definicję oraz metodologię wyznaczania ceny referencyjnej na potrzeby rozliczania niezbilansowania (pkt 1.2 oraz 24.4.6),
  • doprecyzowano postanowienia dotyczące zasad zlecania usług dystrybucji oraz kwalifikacji PZD (pkt 13.1-13.2),
  • doprecyzowano postanowienia dotyczące procedury zmiany sprzedawcy (pkt 15),
  • doprecyzowano postanowienia dotyczące wymiany informacji pomiędzy OSD, OSW i ZUD wskazując docelowy standard elektronicznej wymiany dokumentów EDI jako podstawowy standard wymiany informacji (pkt 17.2),
  • dokonano zmian postanowień dotyczących zasad wykonywania alokacji (pkt 22),
  • wprowadzono zasady przekazywania danych w procesie Alokacji operatywnych za 4 i 8 godzin bieżącej Doby gazowej (pkt 22.4.4),
  • doprecyzowano zasady bilansowania handlowego (pkt 24.1 – 24.4).