Inwestycje

Inwestycje ogólnie

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:

 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Modernizacja sieci gazowych i wymiana żeliwa,
 • Zakup układów pomiarowych,
 • Pozostałe (sprzęt do eksploatacji sieci gazowej, środki transportu do obsługi sieci gazowej, systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i obsługi procesów w PSG).

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przekracza 1 miliard złotych. Około 40% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowej, a pozostała część w modernizację sieci oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej. Roczna wartość Planu Inwestycyjnego PSG w 2018 roku wynosi ponad 1,8 mld złotych.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2014 – 2018 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Corocznym efektem realizacji Planu Inwestycyjnego jest zakończenie budowy oraz modernizacji gazociągów o łącznej długości około 2 000 km oraz około 50 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości około 500 km.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego na 2017 rok zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 1 952 km oraz ponad 54 tys. przyłączy gazowych o łącznej długości około 670 km. W tym pozyskano w ramach odkupów infrastruktury gazowej około 47 km gazociągów oraz około 4 km przyłączy.

Współpraca

Skuteczne przeprowadzenie tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe, stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla Spółki. Realizacja prac budowlanych o tak znaczącym zakresie, może być wykonywana dzięki zaangażowaniu współpracujących z naszą Spółką licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców, którzy do realizacji zadań inwestycyjnych, wybierani są w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych.

Efektywna realizacja tak znaczącego portfela zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki zrozumieniu i otwarciu na współpracę urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, Zarządów Gospodarki Wodnej, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości pozyskujemy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Niezwykle istotna jest również współpraca naszej Spółki z jednostkami samorządu terytorialnego od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma nasza współpraca z przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi nam usługę dystrybucji.

Długoterminowe zamierzenia inwestycyjne zharmonizowane są w pięcioletnich Planach Rozwoju, które uzgadniane są w ramach współpracy międzyoperatorskiej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w celu zapewnienia koordynacji zamierzeń inwestycyjnych z kierunkami rozwoju systemu przesyłowego, będącego „kręgosłupem” krajowego systemu gazowego, stanowiącym źródło zasilania dla naszych sieci dystrybucyjnych. Plany Rozwoju opiniowane przez marszałków województw oraz zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki współdziałaniu naszej Spółki z tak licznym spektrum podmiotów, organizacji, urzędów administracji państwowej oraz lokalnej społeczności, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do najbardziej ekologicznego medium energetycznego jakim jest paliwo gazowe, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo funkcjonowania naszej infrastruktury.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowej, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Plan Inwestycyjny na 2018 rok

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2018 rok wynosi ponad 1 853 mln PLN. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

W 2018 r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została zaplanowana kwota w wysokości 1 477 mln PLN, co stanowi 80% wartości Planu Inwestycyjnego.

Program Inwestycji Strategicznych PSG

Zadania inwestycyjne realizowane w formule projektowej czyli projekty współfinasowane i planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz inne projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki objęte zostały Programem Inwestycji Strategicznych.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych PSG realizowanych jest:

 • 8 projektów zidentyfikowanych, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjncyh ok. 426,5 mln PLN, z dofinansowaniem na poziomie ok. 220 mln PLN) -
 • Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych,
 • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów,
 • Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski
 • Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski,
 • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej,
 • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice,
 • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej.
 • Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce
 • 3 projekty zidentyfikowane, dla których złożone zostały wnioski o dofinansowanie (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjncyh ok. 141,5 mln PLN) -
 • Budowa gazociągu relacji Malanów – Konin z rozbudową sieci gazowej w Powiecie Konińskim i Tureckim.
 • Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą
 • Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice.
 • 34 projekty planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych projektów inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki o łącznej wartości szacunkowej (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjncyh ok. 1 636,5 mln PLN)

Celem głównym Programu Inwestycji Strategicznych PSG jest zapewnienie przewidywalności osiągania skutków prac we wszystkich projektach inwestycji strategicznych objętych Programem (dostarczanie produktów projektów w ustalonych terminach, o ustalonej jakości i w granicach zaakceptowanych budżetów) poprzez:

 • zapewnienie całościowego kierowania projektami inwestycji strategicznych,
 • zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy powiązanymi projektami,
 • zapewnienie centralnego punktu kontaktu dla Właściciela Programu i Komitetów Sterujących poszczególnych projektów,
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycji strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie ujednoliconych procesów zarządczych i merytorycznych,
 • zarządzanie wiedzą wytworzoną oraz identyfikowanie i szerzenie w ramach Spółki dobrych praktyk wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących prowadzenia i zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Informacje o pozostałych głównych inwestycjach realizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego na 2018 r.

Do najważniejszych zadań inwestycjnych w ramach rozbudowy sieci i przyłączeń odbiorców zaliczamy przede wszystkim:

 • gazyfikacja gminy Oleśnica,
 • gazyfikacja Olszowej,
 • gazyfikacja gminy Brzeziny,
 • gazyfikacja Rybnika,
 • rozbudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w Mielcu,
 • rozbudowa sieci podwyższonego średniego ciśnienia i przyłączenie nowych odbiorców w gminie Ostrówek,
 • budowa gazociągu średniego ciśnienia w Nowym Sączu, 
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego w gminie Żary,

W grupie modernizacja sieci gazowych, do najistotniejszych inwestycji należą:

 • przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Kielcach,
 • przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Krośnie,
 • przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w Lublinie,
 • przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w Poznaniu,
 • przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w Gdyni,
 • wymiana gazociągu na terenie Warszawy,
 • modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia na terenie gminy Kłodzko oraz Stronie Śląskie.