EDI

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wdrożyła w swoich systemach informatycznych, w ramach wszystkich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport).

W trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, informujemy o możliwości rozpoczęcia produkcyjnych testów komunikacji z wykorzystaniem EDIFACT. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy edifact@psgaz.pl

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest w Zakładce Dla klienta/Sprzedawca paliwa gazowego/Umowa dystrybucyjna/EDI. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

  1. obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),

  2. obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),

  3. przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

Data publikacji: 30 września 2016 r.

 

W celu rozszerzenia zakresu danych wymienianych w standardzie EDIFACT pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, informujemy iż w PSG Sp. z o.o. został uruchomiony komunikat INVOIC dotyczący wymiany danych w zakresie rozliczenia usługi dystrybucyjnej dla punktów wyjścia Typu WR. Opis specyfikacji oraz struktura komunikatu INVOIC została zamieszczona poniżej w Folderze „Archiwum/Komunikat INVOIC”.  

Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

 

Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizacje standardu EDIFACT.

Data publikacji 26.09.2019 r.

 

Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizacje standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów. W celu rozszerzenia zakresu danych wymienianych w standardzie EDIFACT pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, informujemy iż w PSG Sp. z o.o. został opisany komunikat CASINT i CASRES dotyczący wymiany danych w zakresie reklamacji ZUD.

Data publikacji 31.12.2019 r.