Warunki przyłączenia do sieci gazowej

ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO

 

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, Polska Spółka Gazownictwa wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż:

  • do 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, który spełnia wymagania formalne dla Klientów grupy przyłączeniowej B podgrupy I;
  • do 45 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, który spełnia wymagania formalne dla Klientów grupy przyłączeniowej A i B podgrupy II (planujących pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h włącznie);
  • do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, który spełnia wymagania formalne dla Klientów  grupy przyłączeniowej C (planujących przesył, dystrybucję, magazynowanie paliwa gazowego lub zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego).

W warunkach przyłączenia Polska Spółka Gazownictwa określa datę do kiedy dokument jest ważny, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 dni od dnia wydania warunków przyłączenia W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.

Jeżeli Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbudowę instalacji gazowej w określonym terminie, to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej mogą zostać przesłane pocztą na wskazany adres do korespondencji. Możliwy jest również odbiór osobisty lub za pośrednictwem innej osoby pod warunkiem okazania przy odbiorze tych dokumentów stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę. Osobisty odbiór dokumentów możliwy jest w we właściwych jednostkach PSG lub jednostce sprzedawcy paliwa gazowego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy