Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO

 

Na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz w okresie ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, Polska Spółka Gazownictwa przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej, o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej. W projekcie określa się datę ważności projektu umowy i w tym czasie należy podpisać umowę.

Umowa o przyłączenie stanowi dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej określa m.in.: prawa i obowiązki stron, w tym termin zawarcia umowy, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Z dniem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej rozpoczyna się proces realizacji umowy o przyłączenie oraz zostaje zarezerwowana przepustowość w obszarze dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z parametrami określonymi w warunkach.

 

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Co to jest opłata przyłączeniowa?

Opłata za przyłączenie jest opłatą ryczałtową wyliczoną w oparciu o zasady określone w Taryfie PSG zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Opłata za przyłączenie wyliczana jest indywidualnie i zależy m.in. od: długości przyłącza, grupy przyłączeniowej, mocy przyłączeniowej, elementów ponadstandardowych. Wysokość opłaty za przyłączenie nie zależy od długości gazociągu niezbędnego do przyłączenie, o ile zachodzi konieczność rozbudowy sieci gazowej. Zasady uiszczenia jej określone zostaną w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.

Czy oplata przyłączeniowa jest całkowitym kosztem wybudowania przyłącza?

Opłata przyłączeniowa nie jest kosztem wybudowania przyłącza. Jest to opłata ryczałtowa. Klient dodatkowo pokrywa koszty zaprojektowania i wybudowania instalacji gazowej.

Czy wysokość opłaty przyłączeniowej uzależniona jest od konieczności rozbudowy sieci gazowej?

Wysokość opłaty za przyłączenie nie zależy od długości gazociągu niezbędnego do przyłączenie, o ile zachodzi konieczność rozbudowy sieci gazowej. Zasady uiszczenia jej określone zostaną w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.

Kiedy należy uiścić opłatę przyłączeniową?

Opłatę za przyłączenie, określoną w oparciu o Taryfę PSG, wpłacają Państwo na podstawie wystawionej faktury dopiero po zrealizowaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której przyłączenie nie dotyczy Konsumentów. W takim przypadku po podpisaniu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej wpłacają Państwo 50% jej wysokości w terminie 14 dni od otrzymania faktury proforma. Szczegółowe zasady dotyczące terminu wpłaty opłaty za przyłączenie określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Ile będzie kosztowało przyłączenie do sieci gazowej mojego obiektu?

Każdy Klient ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej PSG sp. z o.o. zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przyłączeniowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej znajdują się w Taryfie PSG. Dodatkowo ponoszą Państwo koszty zaprojektowania i wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej.

Jaki jest koszt wydania Warunków przyłączenia do sieci gazowej?

Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydawane są bezpłatnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Pliki do pobrania