Umowa kompleksowa dostarczania
paliwa gazowego

ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO

 

Klient dokonuje wyboru sprzedawcy paliwa gazowego i zawiera z nim umowę kompleksową, obejmującą sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do obiektu Klienta.

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa i po zakończeniu budowy/rozbudowy instalacji gazowej.

W poniższym odwołaniu znajdą Państwo ALFABETYCZNE zestawienie podmiotów, z którymi Polska Spółka Gazownictwa posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego Klient zgłasza się do wybranego przez siebie sprzedawcy, z którym zawarł umowę kompleksową, informując go o zamiarze rozpoczęcia korzystania z paliwa gazowego.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego, poza złożeniem przez sprzedawcę paliwa gazowego Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD), jest wykonanie przez Klienta instalacji gazowej zgodnej z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego, zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, wniesienie opłaty za przyłączenie.

Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym można złożyć osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Po dostarczeniu przez Klienta Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i  uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Podczas montażu układu pomiarowego konieczna jest obecność osoby pełnoletniej w celu potwierdzenia podpisem faktu uruchomienia dostaw paliwa gazowego. Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

 

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Gdzie można zawrzeć umowę kompleksową obejmującą sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego?

W poniższym odwołaniu znajdą Państwo ALFABETYCZNE zestawienie podmiotów, z którymi Polska Spółka Gazownictwa posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Czy poza zawarciem umowy kompleksowej powinienem przygotować dodatkowe dokumenty niezbędne do uruchomienia dostawy?

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest również przygotowanie Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym można złożyć osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Jak wypełnić „Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym”?

Druk „zgłoszenia” rozpoczyna się od wypełnienia danych „zgłaszającego”. Podajemy dane kontaktowe oraz dokładną lokalizację budynku, w którym dojdzie do uruchomienia dostaw gazu.

Punkt 1 należy odznaczyć w sytuacji, gdy instalacja wewnętrzna była nowo wybudowana lub rozbudowywana. W praktyce dotyczy to wyłącznie nowych przyłączeń obiektu, modernizacji lub rozbudowy instalacji wewnętrznych. W takich przypadkach wypełniamy oświadczenia w podpunktach a, b, c i d:

  1. Należy wskazać personalia kierującego budową instalacji wewnętrznej, numer jego uprawnień budowlanych oraz numer pozwolenia na budowę z organem je wydającym Informacji takich powinien udzielić kierownik budowy. Uprawnienia muszą być ważne i odpowiadać rodzajowi prowadzonych prac.
  2. Gdy do obiektu było jednocześnie wybudowane nowe przyłącze, należy wskazać numer umowy o przyłączenie zawartej z przedsiębiorstwem gazowniczym.
  3. Kolejny element to oświadczenie, że instalacja została poddana głównej próbie szczelności z dniem wykonania tej próby. Należy wskazać wykonującego próbę wraz z numerami uprawnień wykonującego. Dane te znajdują się na protokole z głównej próby szczelności. Protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej powinien być podpisany przez instalatora z uprawnieniami gazowymi, dozorowymi.
  4. Następnie należy oświadczyć czy jest się w posiadaniu pozytywnego protokołu/opinii kominiarskiej wraz ze wskazaniem numerów, dat wykonania i osób sporządzających dokument.

Punkt 2 należy odznaczyć wyłącznie sytuacji, gdy instalacja była już użytkowana, ale były na niej prowadzone prace lub okres jej wyłączenia z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy. W takich przypadkach wypełniamy wyłącznie podpunkt c i d jak wyżej.

Punkt 3 należy odznaczyć wyłącznie w sytuacji, gdy instalacja była wyłączona z użytkowania na okres krótszy niż 6 miesięcy i nie prowadzono prac na instalacji gazowej.

Druk zgłoszenia należy podpisać z datą złożenia w przedsiębiorstwie energetycznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Pliki do pobrania