Taryfa

W związku z wejściem w życie w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian organizacyjnych polegających na likwidacji dotychczasowych sześciu Oddziałów i powołaniu 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych informujemy, że powyższe zmiany nie powodują zmian w zakresie prowadzonych przez Spółkę rozliczeń za świadczoną usługę dystrybucji. 
Rozliczenia nadal prowadzone są zgodnie z lokalizacją miejsca odbioru zdefiniowaną w punkcie 3 Taryfy nr 3.

Informujemy, że w związku z wydaniem w dniu 23 grudnia 2016 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzji odmawiającej Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zatwierdzenie nowej taryfy, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK), za pośrednictwem Prezesa URE odwołanie od powyższej decyzji.

Zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 2c, pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. będzie stosować dotychczasową taryfę, do czasu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa URE z dnia 23 grudnia 2016 r.