Zintegrowany System Zarządzania

Decyzją Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Oddziałach Spółki funkcjonuje i jest ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.

System ten obejmuje zarządzanie jakością wg ISO 9001:2015, zarządzanie środowiskowe wg ISO 14001:2015, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004, zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017 oraz uwzględnia wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności wg normy PN-ISO 26000:2012 i zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001:2016. PSG realizuje funkcję compliance rozumianej jako zgodność postępowania z przepisami prawa i zasadami etycznymi w drodze współdziałania komórek organizacyjnych posiadających w Spółce funkcję doradczą oraz kontrolną.

W celu ciągłej poprawy efektywności energetycznej i jakości realizowanych procesów specjalnych, w Spółce wdrażane są wymagania normy ISO 50001:2018 dot. zarządzania energią oraz ISO 3834-2 dot. jakości spawania materiałów metalowych, jak również ISO 17025:2017 określającej wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Zaangażowanie Zarządu zadeklarowane zostało i zakomunikowane w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z misją i celami strategicznymi PSG.

Funkcjonowanie systemu zarządzania zwiększa skuteczność realizacji podstawowych celów: podnoszenie jakości obsługi klienta, podejmowanie działań przyjaznych środowisku w tym monitorowanie i pomiary aspektów środowiskowych, ograniczanie oddziaływania znaczących aspektów środowiskowych oraz poprawę efektywności energetycznej. PSG podejmuje też inicjatywy związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa pracowników i stron zainteresowanych oraz ochron przetwarzanych informacji.

Realizując cele PSG sp. z o.o. uwzględnia zobowiązania, odpowiednie przepisy prawne i inne wymagania.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem transport paliwa gazowego sieciami dystrybucyjnymi, prowadzenie ruchu sieciowego, przyłączanie nowych odbiorców, projektowanie, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów ilości i jakości paliwa gazowego, odczyty układów pomiarowych. W obszarze naszej działalności leży także rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz wszelkie podejmowane działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie realizowane procesy oraz współpraca z operatorami innych systemów gazowych przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i ciągłości świadczonych usług dystrybucji.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników system zarządzania Polskiej Spółki Gazownictwa jest ciągle usprawniany i dostosowywany do zmian i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa informacji i działań pro-środowiskowych, w stosunku do firm współpracujących, komunikowane są na stronie internetowej oraz w instrukcjach operacyjnych przekazywanych wykonawcom w ramach realizacji umów. Pracownicy PSG nadzorujący zlecane prace, informują wykonawców o potencjalnych zagrożeniach i awariach jak również zasadach reagowania na te sytuacje.

W celu weryfikacji skuteczności i efektywności zintegrowanego systemu zarządzania oraz zgodności z wymaganiami norm systemowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poddaje się cyklicznym ocenom auditorów zewnętrznych jednostek certyfikacyjnych.

Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami norm systemowych są certyfikaty nadawane przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.