Zintegrowany System Zarządzania

Decyzją Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Oddziale Wsparcia i Oddziałach Spółki od listopada 2017 roku funkcjonuje i jest ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.

System obejmuje zarządzanie jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015 – „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”, zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001:2015 – „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania”, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” oraz od listopada 2018 roku zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017 – Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”. W marcu 2019 roku Oddziały PSG przystąpiły certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Pełne wymagania jakości”, a w IV kwartale 2019 roku do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią. Wymagania i wytyczne stosowania”.

W laboratorium jakości gazu w Krakowie wdrażane są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Zaangażowanie Zarządu zadeklarowane zostało i zakomunikowane w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z misją i celami strategicznymi PSG.

Funkcjonowanie systemu zarządzania zwiększa skuteczność realizacji podstawowych celów: podnoszenie jakości obsługi Klienta, podejmowanie działań przyjaznych środowisku w tym monitorowanie i pomiary aspektów środowiskowych, ograniczanie oddziaływania znaczących aspektów środowiskowych oraz poprawę efektywności energetycznej. PSG podejmuje też inicjatywy związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa Pracowników i stron zainteresowanych oraz ochron przetwarzanych informacji.

Realizując cele, PSG sp. z o.o. zachowuje bezstronność, uwzględnia zobowiązania, wymagania prawne i inne.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem transport paliwa gazowego sieciami dystrybucyjnymi, prowadzenie ruchu sieciowego, przyłączanie nowych odbiorców, projektowanie, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów ilości i jakości paliwa gazowego, odczyty układów pomiarowych. W obszarze naszej działalności leży także rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz wszelkie podejmowane działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin w ramach strategii zrównoważonego rozwoju i programu przyspieszonych inwestycji.

Wszystkie realizowane procesy oraz współpraca z operatorami innych systemów gazowych przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i ciągłości świadczonych usług dystrybucji.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników system zarządzania Polskiej Spółki Gazownictwa jest ciągle usprawniany i dostosowywany do zmian i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa informacji i działań pro-środowiskowych, w stosunku do firm współpracujących, komunikowane są na stronie internetowej oraz w instrukcjach operacyjnych przekazywanych Wykonawcom w ramach realizacji umów. Pracownicy PSG nadzorujący zlecane prace, informują Wykonawców o potencjalnych zagrożeniach i awariach oraz zasadach reagowania na te sytuacje.

W celu weryfikacji skuteczności i efektywności zintegrowanego systemu zarządzania oraz zgodności z wymaganiami norm systemowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poddaje się cyklicznym ocenom auditorów zewnętrznych jednostek certyfikacyjnych oraz realizuje corocznie audity wewnętrzne ZSZ.