Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa 2016 - 2022

Misja Polskiej Spółki Gazownictwa:

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tysięcy km gazociągów. 

Zgodnie z pakietem porozumień podpisanym między Zarządem Spółki a Stroną Społeczną, a następnie zaakceptowanym przez organy korporacyjne Spółki - wdrażana jest nowa strategia działalności PSG. Jej wprowadzenie oznacza poważną przebudowę modelu dystrybucji gazu w Polsce.

Nowa Wizja przewiduje, że Polska Spółka Gazownictwa staje się Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG i przyjmuje na siebie następujące funkcje:

 

 • realizowanie polityki energetycznej Rządu RP

 • porządkowanie systemu gazowniczego

 • rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu

 • współuczestniczenie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego

 • wyrównywanie różnic cywilizacyjnych

 • współpraca z administracją rządową i samorządową

 • pobudzanie koniunktury gospodarczej

 • współpraca ze służbami ratunkowymi na poziomie centralnym i lokalnym

 

Polska Spółka Gazownictwa kieruje się w swojej działalności czterema podstawowymi wartościami. Są to:

 

Odpowiedzialność

 • Wywiązywanie się z umów, zobowiązań, odpowiedzialność za czyny i decyzje.

 • Transparentność działań.

 • Prowadzenie działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Rozwój

 • Budowanie wartości Spółki.

 • Ciągła poprawa efektywności działań.

 • Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii.

 • Podejmowanie nowych wyzwań rynkowych.

   

Ludzie

 • Zapewnienie bezpiecznego i godnego środowiska pracy.

 • Dbałość o zapewnienie możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 • Dbałość o satysfakcję z pracy.

 • Dbałość o kulturę etyczną, sprzyjającą budowaniu pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania w codziennej pracy.

 

Klienci

 • Kształtowanie trwałych relacji z kontrahentami i odbiorcami gazu.

 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.

 

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa została oparta o metodykę Balanced Scorecard. Cele strategiczne dotyczą czterech perspektyw i wyrażone są w postaci mapy.

 

 

Dzięki przyjętej Strategii Polska Spółka Gazownictwa osiągnie w 2022 roku następujące efekty w poszczególnych perspektywach.

 

Efektem podjętych działań będzie wzrost wartości Spółki wyrażony wartościami skumulowanymi