Standardy i normy

 

Wdrożone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

 • Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu p>4 bar (ST-IGG-0101:2014)
 • Protokół komunikacyjny SMART-GAS (ST-IGG-0201:2018)
 • Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego (ST-IGG-0202:2014)
 • Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0205:2015)
 • Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0206:2015)
 • Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3 (ST-IGG-0207:2015)
 • Ocena jakości gazów ziemnych. Część 3 - Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym (ST-IGG-0208:2018)
 • Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-0401:2015)
 • Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnień wyjściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania (ST-IGG-0501:2017)
 • Zespoły gazowe na przyłaczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania (ST-IGG-0502:2017)
 • Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnień wyjściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi (ST-IGG-0503:2017)
 • Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-0601:2012)
 • Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie (ST-IGG-0602:2013)
 • Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu (ST-IGG-0702:2012)
 • Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego (ST-IGG-0703:2014)
 • Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi (ST-IGG-0704:2014)
 • Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT) (ST-IGG-0705:2012)
 • Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe (ST-IGG-0901:2013)
 • Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne (ST-IGG-1001:2015)
 • Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1002:2015)
 • Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania (ST-IGG-1003:2015)
 • Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1004:2015)
 • Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłaczeń (ST-IGG-1101:2017)
 • Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-IGG-1201:2014)
 • Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności (ST-IGG-1202:2014)
 • Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych (ST-IGG-1401:2015)
 • Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów (ST-IGG-1402:2015)
 • Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb (ST-IGG-1403:2015)
 • Filtry do stosowania na sieciach gazowych (ST-IGG-1501:2015)
 • Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-1901:2016)
 • Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociagach z polietylenu metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-2103:2018)
 • Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii (ST-IGG-2701:2018)
 • LNG. Terminologia (ST-IGG-3701/ZN-G-2100:2018)
 • Instalacje technologiczne. Zbiorniki procesowe LNG. Informacje ogólne (ST-IGG-3702/ZN-G-2200:2018)
 • LNG. Stacje regazyfikacji LNG. Część 1: Wymagania ogólne (ST-IGG-3703/ZN-G-2300-1:2018)
 • LNG. Stacje regazyfikacji LNG. Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (ST-IGG-3704/ZN-G-2300-2:2018)
 • LNG. Stacje regazyfikacji LNG. Część 3: Wymagania dotyczące projektowania (ST-IGG-3705/ZN-G-2300-3:2018)
 • LNG. Stacje regazyfikacji LNG. Część 4: Wymagania ogólne dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru (ST-IGG-3706/ZN-G-2300-4:2018)
 • LNG. Stacje regazyfikacji LNG. Część 5: Wymagania dotyczące eksploatacji (ST-IGG-3707/ZN-G-2300-5:2018)