Sprzedawca rezerwowy

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („PSG”), działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.)(„PE”), publikuje poniżej aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jej sieci dystrybucyjnej, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej.

Zadaniem sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw paliw gazowych odbiorcom końcowym, w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Zgodnie z art. 5aa ust. 1 PE każdy odbiorca końcowy przyłączony do sieci dystrybucyjnej PSG ma prawo wskazania w umowie kompleksowej lub w umowie o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych sprzedawcę rezerwowego spośród sprzedawców ujętych na poniższej liście, oraz upoważnić PSG do zawarcia z tym sprzedawcą rezerwowym, w jego imieniu i na jego rzecz, rezerwowej umowy sprzedaży lub rezerwowej umowy kompleksowej, w przypadku ewentualnego zaprzestania realizacji umowy przez dotychczasowego sprzedawcę.

W przypadku gdy są Państwo zainteresowani wskazaniem sprzedawcy rezerwowego w umowie kompleksowej, należy skontaktować się ze sprzedawcą, z którym zawarli Państwo umowę kompleksową.

Z uwagi na powyższe, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o możliwości wpisania zainteresowanych sprzedawców paliw gazowych na listę sprzedawców rezerwowych. W celu uzyskania takiego wpisu należy złożyć opublikowany poniżej wniosek, na adres:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14

00-537 Warszawa

 

oraz skan dokumentu na adres [email protected]