Sprzedawca z urzędu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („PSG”) informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.)(„PE”) sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci PSG.

Jednocześnie zadaniem sprzedawcy z urzędu jest zapewnienie dostaw paliw gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, a nie będzie istniała możliwość wszczęcia procedury sprzedaży rezerwowej. Zgodnie z art. 5ab ust. 1 PE w przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, a jednocześnie:

  1. w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej zawartej przez tego odbiorcę końcowego nie został wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upoważnienia dla PSG do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego umowy sprzedaży rezerwowej lub rezerwowej umowy kompleksowej, albo

  2. sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego odbiorcę końcowego nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej

- PSG, działając w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.

Zgodnie z art. 62c ust. 1 PE funkcję sprzedawcy z urzędu pełni:

PGNiG Obrót Detaliczny, ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa, www.pgnig.pl