Spełnienie obowiązku informacyjnego (RODO)

Zgodnie z art. 14 ust. 1-3 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie mających zastosowanie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nakładanych na Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit f), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, poprzez :

  • planowanie oraz realizację prac inwestycyjnych, remontowych, eksploatacyjnych itp.,
  • wykazanie, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Administrator posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celu prowadzenia prac budowlanych i inwestycyjnych,
  • utrzymywanie kontaktów z właścicielami nieruchomości lub ich przedstawicielami.

art. 6 ust. 1 lit c), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, poprzez:

  • przekazanie informacji w związku z przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wystąpienie do organów administracji o uzyskanie dokumentów, informacji oraz decyzji,
  • realizację decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych.

art. 6 ust. 1 lit b), do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w przypadku, gdy pozyskanie tytułu prawnego odbędzie się w drodze zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał z rejestrów publicznych wchodzących w skład Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz od osób, które wskazały Panią/Pana jako swojego przedstawiciela do kontaktu w sprawach dotyczących korzystania z nieruchomości.

W związku z powyższym przetwarzane mogą być dane osobowe z kategorii właściciele nieruchomości, w obszarze planowanych do realizacji Inwestycji towarzyszącym inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora, upoważnione podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej, organy nadzoru architektoniczno–budowlanego jak również inne podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy w tym kancelarie prawne, firmy doradcze oraz inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również przez kontrahentów Administratora, którzy w oparciu o zawarte umowy będą realizowali prace niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia, w szczególności mogą to być: projektanci, generalny wykonawca, pozostali wykonawcy, rzeczoznawcy majątkowi, podmioty sprawujące nadzór inwestorski, czy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy wskazanych wyżej podmiotów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora – okres planowania i realizacji prac inwestycyjnych, remontowych, eksploatacyjnych sieci gazowej. Po upływie tego okresu, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że obowiązujące przepisy prawa umożliwiają lub obligują do dłuższego przetwarzania Pani/Pana danych.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).