Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ. Wybrane regulacje istotne dla kontrahentów zostały zamieszczone poniżej.

  • Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
  • Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
  • Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu
  • Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
  • Instrukcja wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
  • Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych
  • Zasady w zakresie wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych
  • Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych
  • Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa