Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ. Wybrane regulacje istotne dla kontrahentów zostały zamieszczone poniżej.

 • Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych
 • Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia
 • Zasady budowy, technologi zgrzewania i napraw polietylowych sieci gazowych
 • Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
 • Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu
 • Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
 • Instrukcja wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
 • Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych
 • Zasady w zakresie wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych
 • Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych
 • Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa
 • Wymagania techniczne dla gazomierzy inteligentnych stosowanych w PSG