Realizacja Umowy o przyłączenie
do sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa przystępuje do realizacji umowy o przyłączenie do sieci gazowej w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Klient:

  • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej),
  • realizuje budowę instalacji gazowej (od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego) łącznie z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego.

Do budowy/rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników paliwa gazowego niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę instalacji gazowej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy organ administracji publicznej.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej, opinią kominiarską (o ile jest wymagana), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej, zgodą zarządcy/właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych), decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbudowę instalacji gazowej. Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po wykonaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Klienta obowiązków wynikających z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient otrzymuje powiadomienie o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego wraz z fakturą za opłatę za przyłączenie oraz wzorem zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz zgłoszeniowy