Realizacja Umowy o przyłączenie
do sieci gazowej

ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO

 

Polska Spółka Gazownictwa przystępuje do realizacji umowy o przyłączenie do sieci gazowej w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Klient:

  • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej),
  • realizuje budowę instalacji gazowej (od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego) łącznie z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego.

Do budowy/rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników paliwa gazowego niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę instalacji gazowej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy organ administracji publicznej.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej, opinią kominiarską (o ile jest wymagana), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej, zgodą zarządcy/właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych), decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbudowę instalacji gazowej. Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po wykonaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Klienta obowiązków wynikających z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient otrzymuje powiadomienie o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego wraz z fakturą za opłatę za przyłączenie oraz wzorem zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Jaki jest termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej?

Termin realizacji przyłączenia zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od zakresu rozbudowy sieci gazowej niezbędnej do realizacji przyłączenia. Termin ten określany jest indywidualnie dla każdego przypadku i wstępnie podawany jest warunkach przyłączenia do sieci gazowej, a następnie precyzowany jest na etapie zawierania umowy o przyłączenie.
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się o możliwym terminie przyłączenia Państwa nieruchomości prosimy o złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, który wydawany jest bezpłatnie.

W jakim terminie należy wybudować instalację wewnętrzną?

Instalacja wewnętrzna powinna być wykonana i sprawdzona przed terminem przyłączenia do sieci gazowej. Harmonogram przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Dlaczego szafka gazowa powinna być zlokalizowana w linii ogrodzenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

Wynika to bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dn. 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami). Rozwiązanie to podyktowane jest m.in. względami bezpieczeństwa i zachowania niezawodności świadczonej przez PSG usługi dostarczania paliwa gazowego. Dostęp do układu pomiarowego umożliwia również odczytywanie wskazań gazomierza bez konieczności wejścia na teren Państwa posesji.