Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:

1.   Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
2.   Warunki przyłączenia do sieci gazowej
3.   Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4.   Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
5.   Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
6.   Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

Szczegółowe informacje na temat etapów procesu przyłączenia zawarte są w ulotce do pobrania.

POBIERZ

 

Powyższe etapy możesz zrealizować korzystając z Portalu przyłączeniowego.

ZALOGUJ SIĘ

 

Zobacz film, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak przyłączyć się do sieci gazowej.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:

●     określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,

●     realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,

●     obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:

●     prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,

●     przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności,

●     windykacji technicznej majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowania.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.