Projekt IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) przeprowadziła konsultacje projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, w tym przede wszystkim  ustawy Prawo energetyczne oraz IRiESP a także z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, w tym sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, w tym przedpłatowych układów pomiarowych. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania a także Instalacji LNG oraz Biogazu rolniczego.

Zgodnie z art. 9g ust 8 ustawy Prawo energetyczne publikujemy przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.