Prognozowanie ilości odbieranych przez ZUD

Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona przez Urząd Regulacji Energetyki podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG. Realizując wytyczne art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych) PSG opracowała i skonsultowała Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci. Dokument zamieszczony jest poniżej.

Uwagi i spostrzeżenia do prognozowania prosimy przesyłać na adres mailowy: bilansowanie@psgaz.pl.