Oznakowanie zbiorników LNG

Mając na względzie działalność prowadzoną przez PSG sp. z o.o. jako Operatora Systemu Skraplania Gazu Ziemnego oraz możliwość zapewniania dostępności paliwa gazowego w niezgazyfikowanych regionach kraju oraz prawo Operatora Systemu Skraplania Gazu Ziemnego do współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, wynikające z art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, informujemy, że istnieje możliwość oznakowania stacji LNG logiem bądź firmą lub skrótem firmy przedsiębiorstwa energetycznego na zasadzie usług pozataryfowych (najem powierzchni) z zachowaniem równego i niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych podmiotów.

Warunkiem współpracy jest zawarcie umowy, której wzorzec Spółka publikuje poniżej.