Odpowiedzialny biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez transparentne i etyczne zachowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów i relacji z interesariuszami.
 

CSR wg. ISO Guidance Standard on Social Responsibility - ISO26000:2010

 

Jesteśmy świadomi znaczenia roli, jaką odgrywamy zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i wobec środowiska naturalnego i społeczności lokalnej, dlatego każdego dnia dążymy do odpowiedzialności. Uwzględniamy zasady CSR zarówno w strategii rozwoju firmy, jak i w naszej codziennej działalności, gdyż wiemy, że działania takie są jednym z warunków skutecznego budowania długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność społeczną rozumiemy jako gotowość firmy do odpowiadania za jej działania, ale także odpowiadania na wyzwania i oczekiwania otoczenia. Odpowiedzialność to gotowość do odpowiadania na relacje z rzeczywistością.

 

Z uwagą, uczciwie i równo traktujemy wszystkich interesariuszy, budując trwałe relacje oraz wspólnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że spoczywa na nas odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, dlatego promujemy takie działania biznesowe, które są wartościowe ekonomicznie, a zarazem przyjazne środowisku naturalnemu. W naszej działalności uwzględniamy rekomendacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, w szczególności w zakresie realizacji jej celów dotyczących dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie; promowania  trwałego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi; budowania odpornej infrastruktury, promowania inkluzywnej i zrównoważonej industrializacji oraz wspierania innowacyjności; czynienia miast i ludzkich osiedli inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi miejscami; ochrony, przywracania i promowania zrównoważonego wykorzystywania ekosystemów lądowych, zatrzymania i odwrócenia procesu degradacji gleby, powstrzymania straty w bioróżnorodności.

Zapoznaj się z Polityką CSR Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2019-2020.

                                                     

 

 

 

Polska Spółka Gazownictwa zadebiutowała w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2016 roku. W jubileuszowej X edycji zajęliśmy:

I miejsce wśród przedsiębiorstw wcześniej nienotowanych w rankingu

III miejsce w kategorii branżowej „paliwa, energetyka i wydobycie"

XIV miejsce w zestawieniu generalnym. 
 

Pełny Ranking Odpowiedzialnych Firm dostępy jest TUTAJ.

 

Polska Spółka Gazownictwa została uhonorowana Białym Listkiem CSR.

Organizatorzy plebiscytu docenili fakt, że PSG dokonała przeglądu swojego podejścia zarządczego w odniesieniu do oczekiwań i zaleceń normy ISO 26000 (zidentyfikowani zostali interesariusze spółki, określono skalę zaangażowania wzajemnych relacji oraz uznano kluczowe obszary odpowiedzialności, istotne z punktu widzenia prowadzonych działań biznesowych). To niewątpliwy sukces, że spółka w tak krótkim czasie od wprowadzenia Polityki CSR, będącej pokłosiem zastosowania zasad normy ISO 26000, została nagrodzona Listkiem CSR.