Informacja dotycząca
zakładu zwiększonego ryzyka (ZZR) -
OZG w Białymstoku

Informacja dotycząca zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Prowadzącym Zakład jest Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

REGON: 142739519

NIP: 5252496411

KRS: 0000374001

Tel.: +48 22 363 71 00; fax: 22 363 70 01

e-mail: [email protected]

 

Adres zakładu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Gazownia w Białymstoku

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

 

Kierujący zakładem:

Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

tel. 85 675 68 00

 

2. Kwalifikacja zakładu.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej w stacji regazyfikacji LNG, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), zakład dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 

3. Opis działalności zakładu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Białymstoku odpowiada za eksploatację gazowej sieci dystrybucyjnej, którą rozprowadzany jest również gaz uzyskany z LNG.

Główny obiekt technologiczny zakładu w obszarze LNG to instalacja magazynowania i regazyfikacji LNG wraz ze stacją gazową podwyższonego średniego ciśnienia i nawanialnią.

Przeznaczenie obiektu jest następujące:

  • magazynowanie LNG,
  • regazyfikacja LNG,
  • redukcja ciśnienia gazu wraz z systemem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wylotowego
  • pomiar objętości gazu przepływającego przez stację,
  • nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) – w celu nadania charakterystycznego zapachu, dla podwyższenia bezpieczeństwa rozprowadzania gazu siecią dystrybucyjną.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nazwa: Gaz ziemny skroplony – LNG (Liquefied Natural Gas)

Numer CAS: 95046-41-6

Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Łatwopalny gaz ciekły, kategoria 1 (H220)

Gaz pod ciśnieniem – Gaz skroplony schłodzony (H281)

Szczegółowy opis gazu LNG zawarty jest w Karcie Charakterystyki.

 

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom.

Zakład jest przygotowany do jego stosowania. Na terenie zakładu organizowane są dla załogi ćwiczenia w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych, z udziałem m.in. straży pożarnej.

Zależnie od przebiegu zdarzeń inicjatorem akcji ratowniczej może być:

  • Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
  • Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • Służba Pogotowia Gazowego/Dyspozycji Gazu;
  • Kierownik Gazowni.