Opis nieruchomości:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich 11, powiat gliwicki, województwo śląskie, gmina Pyskowice, obręb Pyskowice, arkusz mapy 6, obejmującej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 807/180 o powierzchni 0,2229 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd  Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00046721/1. 
 

Budynki i budowle posadowione na nieruchomości, stanowiące przedmiot sprzedaży:

  • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej  243,34 m2 (wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Pyskowice ), oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 2784;
  • kompleks 4 budynków o funkcji warsztatowo-garażowej o łącznej powierzchni użytkowej 134,10 m2, oznaczonych w wypisie z rejestru budynków numerami 2786, 2787, 2788, 2789;
  • budynek administracyjny typu Mimet (kontenerowy), o powierzchni użytkowej 139,35 m2, oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 2790;
  • wiata (obiekt garażowy) o powierzchni użytkowej 69,14 m2, oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 3535;
  • budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 8,29 m2, oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 3470;
  • ogrodzenie;
  • drogi i place (utwardzenie terenu).

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest w pełni uzbrojona w podstawowe media. Działka nr 807/180 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice oznaczona jest symbolem: 9 M-U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W rejestrze gruntów działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.
 
Zgodnie z treścią decyzji uwłaszczeniowej Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.1999r.  Nr GN.II-1/7222/743/97 użytkownik wieczysty winien wykorzystywać nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania w celu realizacji zadań statutowych z zachowaniem postanowień przepisów kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych w tym zakresie obowiązujących. 

Na terenie nieruchomości w przeszłości była prowadzona klasyczna produkcja gazu skutkująca zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego potwierdzonym wynikami badań sozologicznych będących w posiadaniu zbywcy. W stosunku do nieruchomości nie były przeprowadzane prace rekultywacyjne/remediacyjne. 

Z uwagi na to, że w obrębie nieruchomości znajduje się czynna sieć gazowa własności  PSG sp. z o.o. (tj. podziemna stacja gazu wraz z gazociągami), przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz zbywcy nieodpłatna i nieograniczona  w czasie służebność przesyłu wraz z prawem dojścia i dojazdu do wyżej opisanych elementów sieci gazowej na obszarze 560,00 m2.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform