Opis nieruchomości:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gliwicach
przy ul. Na Piasku 12, powiat gliwicki, województwo śląskie, gmina Gliwice, obręb Centrum, obejmującej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 246 o powierzchni 0,3672ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd  Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00043861/3.

Budynki i budowle posadowione na nieruchomości, stanowiące przedmiot sprzedaży:

  • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 194,81m2 i budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 94,35m2, stanowiące kompleks oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 490;
  • budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 152,93m2 i budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 10,63m2, stanowiące kompleks  oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 502;
  • budynek narzędziowo-warsztatowy o powierzchni użytkowej 136,45m2 i budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 92,22m2 stanowiące kompleks  oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 514;
  • budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 294,79m2 stanowiący kompleks  budynków oznaczonych w wypisie z kartoteki  budynków numerami 512 i 964;
  • garaż murowany o powierzchni użytkowej 18,40m2 oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 524;
  • wiata murowana o powierzchni użytkowej 215,74m2 (w tym: powierzchnia użytkowa budynku wiaty wynosząca 66,00m2 oraz pozostała powierzchnia związana z zadaszeniem wiaty), oznaczona w wypisie z kartoteki  budynków nr 481;
  • ogrodzenie;
  • chodnik (utwardzenie terenu).

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zaświadczeniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gliwicach wydanym dnia 10.09.2019r, znak AB.410.187.2019, dotyczącym zakresu ochrony konserwatorskiej budynków usytuowanych min. na działce nr 246, przedmiotowe obiekty nie są  wpisane do rejestru zabytków województwa, nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej wynikającej z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu, tj. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała RM w Gliwicach nr XLVII/1039/2014 z dnia 6 listopada 2014r., Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014r., poz.5957). 

W mpzp działka nr 246 obręb Centrum oznaczona jest symbolem: „9 UM –tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy – istniejące”; oraz: „04 KDG 2/2 – tereny dróg głównych”.

Działka nr 246 ma kształt nieregularny, położona jest w centralnej części Gliwic, w pobliżu dworca kolejowego oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Z uwagi  na bliskość zabudowy względem granic działki nr 246 dostęp do drogi publicznej ul. Na Piasku jest wykonywany poprzez część działki gminnej o nr 245. W rejestrze gruntów działka nr 246 oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Z uwagi na to, że w obrębie nieruchomości znajduje się nie podlegająca sprzedaży czynna infrastruktura gazowa (tj. budynek stacji gazu oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 556 wraz  z częścią technologiczną i gazociągami), własności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz zbywcy nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu wraz  z prawem dojścia i dojazdu do wyżej opisanych elementów sieci gazowej na obszarze 1.096,00 m2.
 
Zgodnie z treścią decyzji uwłaszczeniowej Wojewody Śląskiego z dnia 20.11.2001r. Nr GN.II-1/77200/247/01 użytkownik wieczysty winien wykorzystywać nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania w celu realizacji zadań statutowych z zachowaniem postanowień przepisów Kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych w tym zakresie obowiązujących. 

Na terenie nieruchomości w przeszłości była prowadzona klasyczna produkcja gazu skutkująca zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego potwierdzonym wynikami badań sozologicznych będących w posiadaniu zbywcy. W stosunku do nieruchomości nie były przeprowadzane prace rekultywacyjne/remediacyjne.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform