Opis nieruchomości:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 26 ogłasza VI pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Trzebiatowie przy ul. Plac Lipowy 13, oznaczonego jako działka nr 50, obręb 0005 Trzebiatów, o powierzchni 4162 m² wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SZ1G/00009010/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 345 670,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 25 czerwca 2021 r. o godz. 11:00.

Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 10:30 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebiatowie, dz. nr 50 obręb 0005 Trzebiatów – nie otwierać do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 11:00” w portierni Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz zbywanej nieruchomości zostały zamieszczone w załączniku do niniejszego ogłoszenia pn. „Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) oraz uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Bartosik, tel. (91) 42 47 114, e-mail: [email protected]

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform