Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzi:

  • prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 176/3 i 176/9 o łącznej powierzchni 1,0775 ha;
  • prawo własności budynku administracyjno – warsztatowo – socjalnego o pow. uż. 446,82 m2
  • prawo własności pozostałych urządzeń i budowli: utwardzenie, ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową, oświetlenie oraz murki z cegieł.    
Nieruchomość położona jest w północnej część miasta Węgorzewo przy ul. Armii Krajowej 7. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obszary kolejowe oraz teren cmentarza komunalnego. Działki tworzą zwartą parcelę i stanowią funkcjonalną całość. Działki o kształcie nieregularnym. Ukształtowanie terenu urozmaicone. Nieruchomość częściowo ogrodzona (płotem metalowym wraz z bramą oraz płotem siatkowym). Działka nr 176/9 zabudowana jest budynkiem administracyjno-warsztatowo-socjalnym oraz stacją redukcyjno-pomiarową gazu II stopnia z czynną siecią gazową (infrastruktura techniczna niepodlegająca sprzedaży), działka nr 176/3 jest niezabudowana. Teren częściowo utwardzony kostką brukową. Pozostała część nieutwardzona porośnięta trawą oraz częściowo zadrzewiona. Nieruchomość jest uzbrojona w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, tj. elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

  • Tytuł prawny: prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku i pozostałych budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności;
  • Nr Księgi Wieczystej: OL2G/00017290/3;
  • Informacje planistyczne: Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Węgorzewo (Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miasta w Węgorzewie z dnia 27.01.2016 r.), przedmiotowe działki znajdują się w strefie I miejskiej obejmującej tereny istniejącego i przyszłego zagospodarowania w obrębie miasta Węgorzewo, podstrefie IE obejmującej tereny istniejącej zieleni otwartej z istniejącym zainwestowaniem. Działki oznaczone są jako tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności, położone w obszarze zwartej zabudowy miast i wsi, położone są także w strefie chronionego krajobrazu;

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform