Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 931/2 i 932/5 o  powierzchni 0,02 ha, stanowiące niezabudowaną nieruchomość położoną w m. Łapczyca, dla której Sąd Rejonowy
w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr KW TR1O/00013512/8

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, stanowiąca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 931/2 i 932/5 obr. 16 Łapczyca o  powierzchni łącznej 0,02 ha, położona jest w m. Łapczyca, gm. Bochnia, woj. małopolskie. Nieruchomość zlokalizowana w pośredniej części miejscowości, w rejonie DK 94. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. 

Działka nieogrodzona, niezabudowana, stanowi teren po zlikwidowanej stacji gazowej z nieczynnym gazociągiem, który nie stanowi odpadu, lecz element nieczynnej infrastruktury gazowej. Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt nieregularnego wieloboku. 

Działka podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 stycznia 2015 r.) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem R1 – tereny rolne oraz w strefie technicznych odwiertów gazu i solanek, terenie o obszarze górniczego PE2 „Łapczyca” i strefie ochrony jakości wód powierzchniowych dla wodociągu „Bochnia”. W ewidencji gruntów działki 931/2 i 932/5 oznaczone symbolem odpowiednio: ŁII i ŁIV. Przedmiot przetargu jest niepodzielny.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform