Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 581/2 o  powierzchni 0,01 ha, stanowiące niezabudowaną nieruchomość położoną w m. Rząska przy ul. Balickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą 
nr KW KR2K/00031107/3.

Przedmiotowa nieruchomość może być również przedmiotem najmu.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 581/2 obr. 18 Rząska o  powierzchni 0,01 ha, położona jest w m. Rząska przy ul. Balickiej, powiat krakowski, woj. małopolskie. Nieruchomość zlokalizowana w pośredniej strefie gminy Zabierzów, w centrum miejscowości, blisko granicy administracyjnej Krakowa. W otoczeniu Nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zieleni, punkty usługowo-handlowe oraz tereny niezabudowane. 

Działka ogrodzona płotem z siatki na słupach oraz murem z pustaków. Teren Nieruchomości porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość stanowi teren po byłej stacji gazowej. Działka niezabudowana, z betonowymi pozostałościami po stacji gazowej. 

Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. 

Działka podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwałami Rady Gminy Zabierzów nr XXIII/168/12 z 15.06.2012 r., XXV/183/12 z 27.07.2012 r., VI/52/12 z 24.04.2015 r. oraz XXXVI/360/17 z 27.10.2017 r.) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 30MNU – tereny zabudowy usługowej. Dodatkowo Nieruchomości ujęta jest w obszarze Teńczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska Kraków—Balice.

Przez Działkę nr 581/2 przebiega sieć dystrybucyjna gazu wraz z czynnym, naziemnym układem zasuw, dla której Nabywca (Nabywcy) ustanowi(ą) na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nieodpłatną i nieorganiczną w czasie służebność przesyłu.

W księdze wieczystej nr KR2K/00031107/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach w Dziale I-O oraz I-SP widnieją nieaktualne wpisy dotyczące usytuowania nieistniejącego Budynku stacji redukcyjno-pomiarowej o kub. 7 m3.

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nr GG.III.7224/4/94/Ga z dnia 10 lutego 1994 r. (ostateczna z dniem 7 marca 1994 r.) przedmiotowa Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz poprzednika prawnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Użytkownik wieczysty jest zobowiązany do korzystania z gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymywaniu budynku w należytym stanie oraz ponoszeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Treść Decyzji zostanie udostępniona w siedzibie Organizatora przetargu.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform