Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Kędzierzyn-Koźle, miejscowości Kędzierzyn-Koźle przy ul. Mickiewicza w obrębie 0044 Kędzierzyn. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, tereny stacji uzdatniania wody, tereny zieleni nieurządzonej. Dojazd do działki zapewniony jest od strony wschodniej – ulica Grunwaldzka. Nieruchomość jest dobrze skomunikowana z głównymi drogami. W odległości ok 230 m w linii prostej znajduje się wjazd na drogę krajową 
nr 40, w odległości ok 2,3 km w linii prostej przebiega droga wojewódzka nr 408, 
w odległości ok 7,4 km w linii prostej przebiegają drogi krajowe nr 38 i 45, a w odległości ok 13,0 km w linii prostej znajduje się węzeł wjazdowy na autostradę A4.
 
Na terenie nieruchomości znajduje się zespół wiat w konstrukcji rurowej z częściowym wypełnieniem siatką oraz blachą trapezową z zadaszeniem wykonanym z blachy trapezowej, który nie jest trwale związany z gruntem i stanowi własność aktualnego najemcy nieruchomości: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. Obiekty te nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W związku z tym, że na terenie nieruchomości poza urządzeniami w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego znajdują się rzeczy należące do najemcy, który został zobowiązany do uprzątnięcia i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od zbycia nieruchomości wraz 
z pouczeniem, że jeżeli nie wykona tego obowiązku, to po upływie terminu rzeczy te zostaną usunięte na jego koszt i ryzyko.
Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia wskazane w art. 49 Kodeksu cywilnego, a więc takie, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, które nie należą do części składowych nieruchomości i stanowią własność Miejskich wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu, należą do nich: 
- kanał technologiczny wodociągowy z dwiema studniami kanalizacyjnymi – urządzenie ściśle powiązane ze stacją uzdatniania wody i służące do odprowadzania wody z płukania filtrów oraz jako spust awaryjny,
- rurociąg technologiczny wodociągowy dn400, który łączy stacje uzdatniania wody ze zbiornikami wody czystej,
- instalacje elektryczne do zasilania stacji uzdatniania wody,
- studnia głębinowa, która znajduje się w procesie likwidacji

Powyższe urządzenia nie stanowią przedmiotu sprzedaży, ponieważ wchodzą w skład przedsiębiorstwa Miejskich wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu.
 
Przedmiotowa dz. nr 1959/4 jest jedyną drogą dojazdową do istniejącej (czynnej) studni głębinowej, zlokalizowanej na działce o numerze 1963/1, stanowiącej jedno z głównych ujęć wody pitnej dla miasta Kędzierzyn – Koźle.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform