Umowa dystrybucyjna dla ZUD
nie będącym odbiorcą końcowym

Poniżej publikujemy Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego sieciami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Wniosek pojedynczego zlecenia dystrybucji, Handlowy raport dystrybucji, Zbiorcze zgłoszenie zapotrzebowania oraz wzór Umowy dystrybucyjnej dla ZUD niebędącym Odbiorcą końcowym wraz z załącznikami.

Załącznikiem do wzorca Umowy dystrybucyjnej jest między innymi Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (Załącznik nr 2), stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu przepisów art. 384 i następnych Kodeksu cywilnego, przyjęty i wprowadzony do stosowania od dnia 06.05.2020r., opracowany zgodnie z pkt 12.4.1 IRiESD. Regulamin ten, w celu zapewnienia niedyskryminacyjnych zasad świadczenia usług dystrybucji przez OSD, wprowadza transparentne i jednolite dla wszystkich ZUD zasady ustanawiania zabezpieczeń finansowych na zabezpieczenie roszczeń OSD wynikających z Umowy dystrybucyjnej. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi dystrybucji określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD.