Metoda szacowania SLP - konsultacje

Zgodnie z postanowieniami pkt 21.6 IRiESD PSG sp. z o.o. bieżące szacowanie objętości paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS, na potrzeby określenia ilości paliwa gazowego do rozliczenia usług dystrybucji, może być wykonywane na podstawie metodologii uwzględniającej model statystycznego zapotrzebowania na gaz, w ramach którego uwzględnia się zmienne takie jak temperatura, dzień tygodnia, typ odbiorcy i okresy świąteczne. Przed wprowadzeniem metodologii, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, OSD publikuje ją na stronie internetowej i poddaje konsultacjom z ZUD. Po zakończeniu przedmiotowej konsultacji, OSD opublikuje na swojej stronie internetowej informację o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez ZUD, szczegóły ostatecznie przyjętej metodologii oraz poinformuje ZUD o terminie jej wprowadzenia do stosowania, z co najmniej 3 - miesięcznym wyprzedzeniem.

PSG kontynuując wdrażanie i ujednolicanie systemów wspierających rozliczenie usługi dystrybucyjnej, z pełnym wykorzystaniem systemu klasy CIS planuje wdrożyć metodologię szacowania usługi dystrybucyjnej w oparciu o syntetyczne profile poboru SLP. Wyniki szacowania w oparciu o metodę SLP wykorzystywane będą podczas obliczania ilości i objętości paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym w celu wyznaczenia wartości usługi dystrybucyjnej. Wyszacowane ilości będące podstawą rozliczenia usługi dystrybucyjnej są agregowane w ramach poszczególnych grup taryfowych. Metoda ta, zostanie uruchomiona w pierwszej kolejności w zabrzańskim obszarze taryfowym. Docelowe przejście na nową metodę szacowania dla wszystkich punktów wyjścia typu WS w ramach danego obszaru taryfowego odbędzie na konkretną datę przejścia (pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego). Data przejścia zostanie wyznaczona i ogłoszona na stronie internetowej PSG w osobnym komunikacie.

W nawiązaniu do powyższego PSG sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu konsultacji dokumentu „Zmiana metodologii szacowania usługi dystrybucyjnej WS w PSG”. 

Ewentualne uwagi prosimy przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia br. na adres e-mail: [email protected] w oparciu o formularz uwag dostępny poniżej.