Rozpoczęcie procesu konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD

Polska Spółka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nr 1/2019.

Konieczność dokonania nowelizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (IRiESD) powstała w związku potrzebą dostosowania, zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (IRiESD) do zmienionych postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 26 marca 2019 r. i wprowadzonej przez OGP Gaz-System S.A. do stosowania z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 28 maja 2019 r., przesyłając zamieszczony poniżej formularz do składania uwag, jednocześnie w formacie MS Excel oraz PDF, na adres e-mail: IRiESD@psgaz.pl. W przypadku braku możliwości przesłania uwag drogą elektroniczną prosimy o przesyłanie uwag faksem na numer: (22) 363 70 01.