ISO 26000

Polska Spółka Gazownictwa stosuje zapisy normy PN-ISO 26000 w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.

Logo ISO26000

Dążąc do bycia organizacją społecznie odpowiedzialną w rozumieniu normy PN-ISO 26000, dokonaliśmy przeglądu swojego podejścia zarządczego w odniesieniu do oczekiwań i zaleceń normy. Zidentyfikowaliśmy kluczowych interesariuszy, wskazując skalę zaangażowania z poszczególnymi grupami oraz kluczowe obszary odpowiedzialności, istotne z punktu widzenia specyfiki prowadzonej działalności.

Sześcioma najistotniejszymi odpowiedzialnościami PSG są:

  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy i rozwój pracowników
  • Ochrona środowiska naturalnego
  • Ochrona przed nadużyciami
  • Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
  • Bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu do klientów
  • Zaangażowanie społeczne

Dokonaliśmy także oceny swoich działań poprzez pryzmat zaleceń i oczekiwań zdefiniowanych dla poszczególnych obszarów i aspektów społecznej odpowiedzialności. Zgodnie z podejściem zakładającym ciągłe doskonalenie, przyjęliśmy plan działań naprawczych i korygujących, którego realizacja jest monitorowana.

PN-ISO 26000 jest normą wypracowaną w wyniku wieloletniego międzynarodowego procesu, angażującego przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy. W prace zaangażowanych było kilkaset ekspertów z blisko 100 krajów oraz kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych i regionalnych. Prace nad tą normą rozpoczęły się w 2002 r. i zakończyły w 2010 r. Polska wersję normy opublikowano 5 listopada 2012 r., a jej właścicielem jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Celem normy PN-ISO 26000 jest ułatwienie organizacjom wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności, między innymi poprzez określenie wspólnego rozumienia społecznej odpowiedzialności oraz jasnych wytycznych dotyczących integrowania odpowiedzialności społecznej z działaniami organizacji.