Informacje o Spółce

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów.

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Realizacji Strategii PSG na lata 2016-2022 służy struktura PSG, tj.:

- Siedziba Spółki w Tarnowie,

- Oddział Wsparcia w Warszawie,

- Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie,

- 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych,

- 173 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych.

 

 

 

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Świadczymy usługę transportu gazu ziemnego, prowadzimy ruch sieciowy i przyłączamy do sieci nowych odbiorców, projektujemy, konserwujemy oraz modernizujemy infrastrukturę gazową, zajmujemy się odczytami układów pomiarowych, dokonujemy pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Jakie miejsce w łańcuchu dostaw gazu zajmuje PSG?

Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego w Polsce. Usługa transportu paliwa gazowego odbywa się na bazie umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się jego sprzedażą. Zanim jednak gaz trafi do finalnego odbiorcy, musi pokonać drogę, obejmującą kilka etapów. Poszukiwanie, wydobycie, magazynowanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż – składają się na łańcuch dostaw paliwa gazowego.

Kto zatwierdza ceny usług dystrybucyjnych gazu?

Zgodnie z Prawem energetycznym Taryfa Dostawcy usług dystrybucyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po ich ogłoszeniu w Biuletynie URE zatwierdzone taryfy zaczynają obowiązywać po upływie co najmniej 14 dni od dnia ich publikacji.