Informacje o firmie

Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Firma i forma prawna: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Numer telefonu: 22 363 71 00
Numer faksu: 22 363 70 01  
Adres internetowy: www.psgaz.pl

Numer klasyfikacji statystycznej REGON: 142739519
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525 24 96 411
Kapitał zakładowy: 10 454 206 550 zł

 

Spółka posiada następujące Oddziały:

1.    Oddział w Warszawie (02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a);
2.    Oddział w Gdańsku (80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 41/43);
3.    Oddział w Poznaniu (61-859 Poznań, ul. Grobla 15);
4.    Oddział we Wrocławiu (50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44);
5.    Oddział w Tarnowie (33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16);
6.    Oddział w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11).

 

Geneza Spółki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. została zawiązana w dniu 3 grudnia 2010 r., pierwotnie pod nazwą MLV 27 sp. z o.o., aktem notarialnym Repertorium A nr 17679/2010. W dniu 23 grudnia 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374001.
W dniu 7 sierpnia 2012 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki na PGNIG 4 sp. z o.o., następnie w dniu 30 sierpnia 2012 r. nastąpiła rejestracja firmy Spółki PGNIG SPV 4 sp. z o.o.

Spółka od dnia zawiązania do dnia 30 czerwca 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła rejestracja połączenia sześciu spółek dystrybucyjnych, tj.:

1)    Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z  siedzibą we Wrocławiu,
2)    Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
3)    Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4)    Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
5)    Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
6)    Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez spółkę działającą pod firmą PGNIG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.

W dniu 12 września 2013 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki z PGNIG SPV 4 sp. z o.o.
na firmę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 

Sąd rejestrowy

W dniu 23 grudnia 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, PSG sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001.