Informacje dla ZUD

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy PSG zamierza rozpocząć testy komunikacji EDIFACT i w jaki sposób ZUD zostaną o tym poinformowane?

Testy komunikacji Edifakt odbywać się będą zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

PSG, zgodnie z odpowiedzią na kolejne pytanie, planuje organizować cykliczne spotkania z ZUD, dodatkowo wszelkie informacje, w tym instrukcje techniczne, zamieszczane będą na stronie internetowej PSG.

 

L.p.

Rodzaj zadania

Opis zdania

Data rozpoczęcia

1.

Testy ZUD - Obsługa PZD i rozliczanie usługi dystrybucyjnej – I tura testów

Realizacja testów w obszarze rozliczania usługi dystrybucyjnej z ZUD zgłoszonymi do testów w I turze testów

Styczeń 2019

2.

Testy ZUD– Dane pomiarowe II tura testów

Realizacja testów w obszarze danych pomiarowych z ZUD zgłoszonymi do testów w II turze testów

Luty 2019

3.

Testy ZUD– Obsługa PZD i rozliczanie usługi dystrybucyjnej – II tura testów

Realizacja testów w obszarze rozliczania usługi dystrybucyjnej z ZUD zgłoszonymi do testów w II turze testów

Luty 2019

4.

Testy ZUD– Dane pomiarowe III tura testów

Realizacja testów w obszarze danych pomiarowych z ZUD zgłoszonymi do testów w III turze testów

Marzec 2019

5.

Testy ZUD– Obsługa PZD i rozliczanie usługi dystrybucyjnej – III tura testów

Realizacja testów w obszarze rozliczania usługi dystrybucyjnej z ZUD zgłoszonymi do testów w III turze testów

Marzec 2019

6.

Opis standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy PSG a innymi uczestnikami rynku

Opis specyfikacji technicznej standardu Edifact

Kwiecień 2019

7.

Standaryzacja wersji Edifact w systemach billingowych

Wdrożenie rozbudowy komunikatów w systemach billingowych PSG

Maj 2019

8.

Testy końcowe

Końcowe testy zatwierdzające wdrożone rozwiązania rozbudowy i integracji standardu Edifact

Lipiec 2019

9.

Start produkcyjny

Uruchomienie produkcyjne komunikacji w zaktualizowanym standardzie Edifact z ZUD, które zrealizowały testy i potwierdziły gotowość uruchomienia produkcyjnego

Wrzesień 2019

Czy PSG planuje kolejne spotkania z ZUD dotyczące elektronicznej wymiany danych i informacji i czy przewiduje udział w nim wykonawców systemów IT po stronie ZUD?

PSG sp. z o.o. planuje cykliczne spotkania z ZUD. Spotkania odbywać się będą zgodnie z postępem prac, ale nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Spotkania wykonawców systemów IT po stronie PSG i ZUD odbywać się będą z uwzględnieniem potrzeb.

Czy PSG udostępni dwa kanały informacji dla ZUD, tj, EDIFACT i e-BOK (dot. obsługi PZD), szczególnie na potrzeby nieprzerwanej obsługi PZD w przypadku awarii kanału EDIFACT?

Obsługa PZD będzie miała zabezpieczony alternatywny sposób komunikacji z ZUD w przypadku awarii kanału EDIFACT. Dotyczy to szczególnie komunikatów związanych z przekazywaniem danych odczytowych (komunikat MSCONS). W przypadku serwisu e-BOK, do czasu pełnej konsolidacji systemów po stronie PSG, system ten będzie obsługiwał część obszarów taryfowych, obsługiwanych przez PSG.

Czy PSG planuje przełączyć komunikaty edig@s dot. nominacji na bezpieczny protokół transmisji AS4?

PSG sp. z o.o. dopuszcza wymianę komunikatów z ZUD alternatywnie, za pomocą protokołów: AS4 i SSL (TLS 1.2).

Jakie różnice wystąpią pomiędzy standardem EDIFACT 1.0 i EDIFACT 1.1, oraz czy zostanie zachowana kompatybilność tych standardów?

Kompatybilność standardów zostanie zachowana. Różnice wynikają głownie z uzupełnienia standardu o komunikat INVOIC oraz o informacje uzupełniające w sposób jednoznaczny interpretację protokołu.

Czy testami protokołu EDIFAKT będą objęte wszystkie komunikaty (MSCONS, UTILMD, INVOIC), czy też PSG rozpocznie testowanie od komunikatu MSCONS – dane odczytowo-pomiarowe?

Zakres i harmonogram testów poszczególnych przypadków użycia, ze względu na udział w testach kilku ZUD, będzie omawiany i uzgadniany na spotkaniu z ZUD (FAQ1 i FAQ 2).

Jak długo przechowywana jest historia operatywnych danych pomiarowych?

Użytkownik posiada dostęp do historycznych danych pomiarowych za ostatni miesiąc.

Czy PSG pracuje nad poprawą jakości danych „śróddziennych”, szczególnie dot. to operatywnych danych pomiarowych?

PSG od momentu wdrożenia centralnego systemu rozliczenia odbiorców WR prowadzi działania mające na celu poprawę jakości oraz dostępności danych operatywnych. Poprawiono wydajność systemu oraz zwiększono częstotliwość prezentowania danych. Obecnie dane dostępne są za ok. 4 godziny wstecz. Informacje na temat błędów lub problemów z portalem eBOK przekazywane przez użytkowników są poddawane analizie i na jej podstawie wdrażane są działania zaradcze. Analizowane są również inne sposoby udostępniania danych, które uzależnione są od możliwości technicznych systemów IT wykorzystywanych w PSG jak i planów rozwoju tych systemów.

Czy odbiorcy końcowi mogą wnioskować o dostęp do historycznych danych operatywnych?

Tak, o dostęp do danych operatywnych mogą wnioskować odbiorcy z grup taryfowych typu WR. Odbiorcy końcowi mogą wnioskować o dostęp do operatywnych danych pomiarowych na podstawie "Regulaminu zdalnego udostępniania danych pomiarowych" dostępnego na stronie internetowej PSG.

Czy wykonana analiza porównawcza metody temperaturowej i SLP w zakresie szacowania usługi dystrybucyjnej wykazała, że w określonych miesiącach zastosowanie SLP jest niekorzystne w porównaniu do dotychczas stosowanej metody szacowania?

W porównywanym okresie 2017 roku, nie zaobserwowano takich wyników porównania. Przeprowadzona przez PSG symulacja rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. (1,3 mln odbiorców) wykazuje poprawę dokładności szacowania z uwagi na zmniejszenie wielkości rocznej różnicy bilansowej o 0,5 punktu procentowego. Zmniejszeniu, w stosunku do obecnie stosowanej metody temperaturowej, ulega też wielkość różnicy bilansowej - straty lub superaty - w poszczególnych okresach miesięcznych roku 2017. Jeżeli chodzi o stratę, to zmiany są rzędu od 1 do 5 punktów procentowych w okresie zimowym, w przypadku superaty występującej okresie letnim zmiany są od 0,5 do 10 punktów procentowych. Powoduje to, że przy zastosowaniu metody SLP zmniejszeniu powinien ulec wolumen gazu rozliczanego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego pomiędzy ZUD i PSG w poszczególnych miesiącach oraz zmniejszeniu powinno ulec saldo tych rozliczeń (gaz przekazany minus gaz odebrany ) w okresie całego roku. Metoda szacowania oparta o profile SLP jest w większym stopniu oparta o dobowe rzeczywiste wartości temperatur, w szacowaniu jest uwzględniany również wpływ dni tygodnia i dni wolnych od pracy. Powoduje to, że metoda szacowania SLP lepiej oddaje rzeczywiste zużycie odbiorcy.

Czy harmonogram wdrożenia komunikatu EDIFACT jest zatwierdzony?

Tak, został opublikowany w FAQ w pytaniu: Kiedy PSG zamierza rozpocząć testy komunikacji EDIFACT i w jaki sposób ZUD zostaną o tym poinformowane?

Czy jest możliwość zmiany/przyspieszenia ww. harmonogramu?

Jak będzie taka możliwość, to poinformujemy o tym.

Na ile dane przekazywane przez EDIFACT są wiarygodne?

Dane są pobierane z tego samego źródła, dlatego też powinny być tożsame z danymi pozyskiwanymi przy wykorzystaniu innych metod.

Dlaczego nastąpiła zmiana harmonogramu wdrożenia komunikatu EDIFACT deklarowanego przez IT na ostatnim spotkaniu?

Zmiana wynika z potrzeby wypracowania wspólnego harmonogramu z ZUD-ami, ze względu na zakres. Wypracowany wspólny harmonogram poprzedzony będzie ankietą skierowaną do ZUD.

Jak rozumieć/ interpretować wartość ciepła spalania w strukturze komunikatu MSCONS (przypisana wartość do konkretnej daty)?

a) W przypadku odbiorców z grupy WS współczynnik konwersji odnosi się do okresu rozliczeniowego wskazanego w komunikacie. Okres rozliczeniowy określony jest w komunikacie datą początkowa oraz data końcową. b) W przypadku odbiorców z grupy WR, mimo przypisania współczynnika konwersji do konkretnej godziny, należy przyjąć, że odnosi się on do całego okresu rozliczeniowego.

Prośba o wskazanie adresu, na który należy zgłaszać zainteresowanie testami SFTP.

edifact@psgaz.pl

Czy po uruchomieniu SFTP, dane odczytowe będą również przekazywane drogą mailową (dot. obszaru taryfowego Gdańsk, Tarnów i Zabrze)?

Tylko w okresie przejściowym, o którym PSG poinformuje w odrębnym trybie. Docelowo dane te będą udostępniane tylko na SFTP lub przekazywane w formie komunikatu MSCONS pomiędzy systemami PSG i ZUD.

Czy odbiorcy zakwalifikowani do 4. grupy taryfowej przejdą do WR?

Odbiorcy zakwalifikowani do 4. grupy taryfowej nie będą kwalifikowani jako WR.

Czy jest możliwość informowania w eBOKu o brakujących danych?

Ze względu na dużą ilość źródeł danych (tysiące urządzeń pomiarowych), w wyniku codziennej eksploatacji nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich 100% dostępności (bezawaryjnej pracy). Podjęliśmy działania zmierzające do wypracowania procedury pozwalającej przesłać do ZUD oczekiwane informacje.

Z czego wynikają rozbieżności pomiędzy ciągiem rozliczeniowym a pkt. poboru?

Rozbieżność pomiędzy PoD punktu poboru, a PoD ciągu rozliczeniowego wynika z przyjętego w PSG rozwiązania systemowego. W przypadku układów wielociągowych lub punktów, w których zawierane są umowy krótkookresowe PSG tworzy na potrzeby obsługi takich punktów PoD, w ramach których prowadzone są rozliczenia. Dane operatywne dostępne są z poziomu poszczególnych ciągów dlatego w eBOK prezentowane są obok PoD punktu poboru, PoD poszczególnych ciągów pomiarowych.