Informacja o zmianie sposobu składania nominacji i prognoz

Zgodnie z pkt. 17.1.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej informujemy, że z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania nominacji i prognoz transportowych OSDW składanych do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami pkt. 17 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania nominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oparta jest na:

 • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI ([email protected] 5.1),
 • alternatywnym standardzie wymiany danych (pliki xlsx).

Nominacje należy składać na każde PoD (tj. umowa stała, umowa krótkoterminowa).

Zmianie ulega sposób składania nominacji dla punktów odbioru, w których obowiązuje kilka umów (np. umowa stała oraz krótkoterminowa). Dotychczas nominacja składana była na jeden numer PoD z sumą mocy z obowiązujących umów. Docelowo nominacje składane będą na każdą z umów oddzielnie. Fakt ten należy uwzględnić w przesyłanych nominacjach składanych do PSG.

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą strukturę plików xlsx oraz xml, których szczegółowy opis publikujemy w zakładce „Pliki do pobrania”.

Pliki nominacji można złożyć w następujący sposób:

 • wczytując nominację poprzez portal eBOK - https://ebok.psgaz.pl
 • wysyłając nominację w formie pliku xml w standardzie [email protected] 5.1 przez AS4 (zmiany dotyczące opisu standardu są zamieszczone poniżej w części pliki do pobrania).

Najczęściej występujące powody odrzucenia nominacji/renominacji:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania nominacji,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne daty – data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, tj. zachowania odpowiednich przedziałów godzinowych,
 • błędne skonfigurowanie plików xml, niezgodnie ze standardem [email protected] 5.1,
 • przekroczenie mocy umownej,
 • nieprawidłowy numer PoD punktu wyjścia,
 • przekazanie nominacji przez osoby nieupoważnione (Załącznik nr 5 do Umowy Dystrybucyjnej – Tabela_1B),
 • przekazywanie wartości niezgodnych z pkt 23.1.3 IRiESD (wartości nominacji muszą być wyrażone w liczbach naturalnych). Wartości nominacji wykazane po przecinku nie będą przyjęte.

Problemy dotyczące składania nominacji należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub kontaktować się z Centralną Dyspozycją Gazu tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

Pytania w zakresie składania nominacji prosimy kierować na adres [email protected]

Problemy związane z działaniem portalu eBOK należy kierować na adres [email protected]

Pytania dotyczące przygotowania komunikacji z PSG za pośrednictwem komunikacji międzysystemowej system-system ([email protected] 5.1/AS4), prosimy kierować na adres [email protected].

Zgodnie z zapisami pkt. 17 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania prognoz transportowych OSDW do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oparta jest na: 

 • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI; [email protected] 5.1 
 • alternatywnym standardzie wymiany danych; pliki xlsx

Prognozy transportowe OSDW należy składać na każde PoD (tj. umowa stała, umowa krótkoterminowa)

Zmianie ulega sposób składania prognoz transportowych dla punktów odbioru, w których obowiązuje kilka umów (np. umowa stała oraz krótkoterminowa). Dotychczas prognoza składana była na jeden numer PoD z sumą mocy z obowiązujących umów. Docelowo prognozy składane będą na każdą z umów oddzielnie. Fakt ten należy uwzględnić w przesyłanych prognozach składanych do PSG.

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą strukturę plików xlsx, xml, których szczegółowy opis publikujemy w zakładce „Pliki do pobrania”.

Pliki z prognozami transportowymi można złożyć w następujący sposób:

 • wczytując prognozę poprzez portal eBOK - https://ebok.psgaz.pl
 • wysyłając prognozę w formie pliku xml w standardzie [email protected] 5.1 przez AS4 (zmiany dotyczące opisu standardu są zamieszczone poniżej w części pliki do pobrania).

Najczęściej występujące powody odrzucenia prognozy/renominacji:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania prognoz,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne daty – data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, tj. zachowania odpowiednich przedziałów godzinowych,
 • błędne skonfigurowanie plików xml niezgodnie ze standardem [email protected] 5.1,
 • przekroczenie mocy umownej,
 • nieprawidłowy numer PoD punktu wyjścia,
 • przekazanie prognozy przez osoby nieupoważnione (Załącznik nr 5 do MUD, załącznik techniczny – Tabela_1B),
 • przekazywanie wartości niezgodnych z pkt 23.1.3 IRiESD (wartości prognozy muszą być wyrażone w liczbach naturalnych). Wartości prognozy wykazane po przecinku nie będą przyjęte.

Problemy dotyczące składania prognozy transportowej OSDW należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub kontaktować się z Centralną Dyspozycją Gazu tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

Pytania w zakresie składania prognoz prosimy kierować na adres [email protected].

Problemy związane z działaniem portalu eBOK należy kierować na adres [email protected].

Pytania dotyczące przygotowania komunikacji z PSG za pośrednictwem komunikacji międzysystemowej system-system ([email protected] 5.1/AS4), prosimy kierować na adres  [email protected].

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform