Informacja o zmianie sposobu składania nominacji i prognoz

Zgodnie z pkt. 17.1.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej informujemy, że z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania nominacji i prognoz transportowych OSDW składanych do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Informujemy, iż od dnia 07.09.2022 mogą Państwo składać zgłoszenia o dostęp do platformy eBok https://ebok.psgaz.pl w zakresie procesu nominacji i prognoz transportowych OSDW.

O dostęp do platformy mogą występować osoby znajdujące się w Załączniku nr 5 tabela 1 B do UD lub MUD.

Zlecenia należy kierować na adres [email protected], temat wiadomości: Nominacje lub Prognoza OSDW – nadanie uprawnień.

W zleceniu należy przekazać informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa ZUD/OSDW
 • Adres email (powinien być zgodny z treścią Załącznika nr 5 tabela 1 B do UD lub MUD)
 • Dostęp do kafelka ZUD/OSDW - jeżeli użytkownik ma mieć dostęp do różnych umów (ZUD/OSDW), prosimy w tym punkcie o doprecyzowanie.
Uwaga! 

Przekazane hasło aktywacyjne jest ważne przez 24 godziny. Prosimy w tym czasie zalogować się na portal i ustawić własne hasło.

Dostęp do nowych funkcjonalności (nominacje, prognozy transportowe OSDW) będzie Państwu udostępniony od 26.09.2022. Przed tą datą nie będziecie Państwo posiadali uprawnień do wykonania wskazanych (nominacje, prognozy transportowe OSDW) zadań w portalu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że od 01.06.2022 rozpoczyna testy w zakresie nowego systemu do składania nominacji oraz prognoz transportowych OSDW przekazywanych drogą system-system. Zapraszamy wszystkich uczestników rynku ZUD oraz OSDW zainteresowanych wskazanym typem komunikacji do włączenia się do przedmiotowych testów. 

Zgłoszenia dotyczące chęci wykonania wspólnych testów proszę zgłaszać na adres: [email protected].

Zgodnie z zapisami pkt. 17 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania nominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oparta jest na:

 • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI ([email protected] 5.1),
 • alternatywnym standardzie wymiany danych (pliki xlsx).

Nominacje należy składać na każde PoD (tj. umowa stała, umowa krótkoterminowa).

Zmianie ulega sposób składania nominacji dla punktów odbioru, w których obowiązuje kilka umów (np. umowa stała oraz krótkoterminowa). Dotychczas nominacja składana była na jeden numer PoD z sumą mocy z obowiązujących umów. Docelowo nominacje składane będą na każdą z umów oddzielnie. Fakt ten należy uwzględnić w przesyłanych nominacjach składanych do PSG.

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą strukturę plików xlsx oraz xml, których szczegółowy opis publikujemy w zakładce „Pliki do pobrania”.

Pliki nominacji można złożyć w następujący sposób:

 • wczytując nominację poprzez portal eBOK - https://ebok.psgaz.pl
 • wysyłając nominację w formie pliku xml w standardzie [email protected] 5.1 przez AS4 (zmiany dotyczące opisu standardu są zamieszczone poniżej w części pliki do pobrania).

Najczęściej występujące powody odrzucenia nominacji/renominacji:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania nominacji,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne daty – data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, tj. zachowania odpowiednich przedziałów godzinowych,
 • błędne skonfigurowanie plików xml, niezgodnie ze standardem [email protected] 5.1,
 • przekroczenie mocy umownej,
 • nieprawidłowy numer PoD punktu wyjścia,
 • przekazanie nominacji przez osoby nieupoważnione (Załącznik nr 5 do Umowy Dystrybucyjnej – Tabela_1B),
 • przekazywanie wartości niezgodnych z pkt 23.1.3 IRiESD (wartości nominacji muszą być wyrażone w liczbach naturalnych). Wartości nominacji wykazane po przecinku nie będą przyjęte.

Problemy dotyczące składania nominacji należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub kontaktować się z Centralną Dyspozycją Gazu tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

Pytania w zakresie składania nominacji prosimy kierować na adres [email protected]

Problemy związane z działaniem portalu eBOK należy kierować na adres [email protected]

Pytania dotyczące przygotowania komunikacji z PSG za pośrednictwem komunikacji międzysystemowej system-system ([email protected] 5.1/AS4), prosimy kierować na adres [email protected].

Zgodnie z zapisami pkt. 17 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania prognoz transportowych OSDW do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oparta jest na: 

 • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI; [email protected] 5.1 
 • alternatywnym standardzie wymiany danych; pliki xlsx

Prognozy transportowe OSDW należy składać na każde PoD (tj. umowa stała, umowa krótkoterminowa)

Zmianie ulega sposób składania prognoz transportowych dla punktów odbioru, w których obowiązuje kilka umów (np. umowa stała oraz krótkoterminowa). Dotychczas prognoza składana była na jeden numer PoD z sumą mocy z obowiązujących umów. Docelowo prognozy składane będą na każdą z umów oddzielnie. Fakt ten należy uwzględnić w przesyłanych prognozach składanych do PSG.

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą strukturę plików xlsx, xml, których szczegółowy opis publikujemy w zakładce „Pliki do pobrania”.

Pliki z prognozami transportowymi można złożyć w następujący sposób:

 • wczytując prognozę poprzez portal eBOK - https://ebok.psgaz.pl
 • wysyłając prognozę w formie pliku xml w standardzie [email protected] 5.1 przez AS4 (zmiany dotyczące opisu standardu są zamieszczone poniżej w części pliki do pobrania).

Najczęściej występujące powody odrzucenia prognozy/renominacji:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania prognoz,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne daty – data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, tj. zachowania odpowiednich przedziałów godzinowych,
 • błędne skonfigurowanie plików xml niezgodnie ze standardem [email protected] 5.1,
 • przekroczenie mocy umownej,
 • nieprawidłowy numer PoD punktu wyjścia,
 • przekazanie prognozy przez osoby nieupoważnione (Załącznik nr 5 do MUD, załącznik techniczny – Tabela_1B),
 • przekazywanie wartości niezgodnych z pkt 23.1.3 IRiESD (wartości prognozy muszą być wyrażone w liczbach naturalnych). Wartości prognozy wykazane po przecinku nie będą przyjęte.

Problemy dotyczące składania prognozy transportowej OSDW należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub kontaktować się z Centralną Dyspozycją Gazu tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

Pytania w zakresie składania prognoz prosimy kierować na adres [email protected].

Problemy związane z działaniem portalu eBOK należy kierować na adres [email protected].

Pytania dotyczące przygotowania komunikacji z PSG za pośrednictwem komunikacji międzysystemowej system-system ([email protected] 5.1/AS4), prosimy kierować na adres  [email protected].

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform