FAQ

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy PSG zamierza rozpocząć testy komunikacji EDIFACT i w jaki sposób ZUD zostaną o tym poinformowane?

Testy komunikacji Edifakt odbywać się będą zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

PSG, zgodnie z odpowiedzią na kolejne pytanie, planuje organizować cykliczne spotkania z ZUD, dodatkowo wszelkie informacje, w tym instrukcje techniczne, zamieszczane będą na stronie internetowej PSG.

 

L.p.

Rodzaj zadania

Opis zdania

Data rozpoczęcia

1.

Testy ZUD - Obsługa PZD i rozliczanie usługi dystrybucyjnej – I tura testów

Realizacja testów w obszarze rozliczania usługi dystrybucyjnej z ZUD zgłoszonymi do testów w I turze testów

Styczeń 2019

2.

Testy ZUD– Dane pomiarowe II tura testów

Realizacja testów w obszarze danych pomiarowych z ZUD zgłoszonymi do testów w II turze testów

Luty 2019

3.

Testy ZUD– Obsługa PZD i rozliczanie usługi dystrybucyjnej – II tura testów

Realizacja testów w obszarze rozliczania usługi dystrybucyjnej z ZUD zgłoszonymi do testów w II turze testów

Luty 2019

4.

Testy ZUD– Dane pomiarowe III tura testów

Realizacja testów w obszarze danych pomiarowych z ZUD zgłoszonymi do testów w III turze testów

Marzec 2019

5.

Testy ZUD– Obsługa PZD i rozliczanie usługi dystrybucyjnej – III tura testów

Realizacja testów w obszarze rozliczania usługi dystrybucyjnej z ZUD zgłoszonymi do testów w III turze testów

Marzec 2019

6.

Opis standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy PSG a innymi uczestnikami rynku

Opis specyfikacji technicznej standardu Edifact

Kwiecień 2019

7.

Standaryzacja wersji Edifact w systemach billingowych

Wdrożenie rozbudowy komunikatów w systemach billingowych PSG

Maj 2019

8.

Testy końcowe

Końcowe testy zatwierdzające wdrożone rozwiązania rozbudowy i integracji standardu Edifact

Lipiec 2019

9.

Start produkcyjny

Uruchomienie produkcyjne komunikacji w zaktualizowanym standardzie Edifact z ZUD, które zrealizowały testy i potwierdziły gotowość uruchomienia produkcyjnego

Wrzesień 2019

Czy PSG planuje kolejne spotkania z ZUD dotyczące elektronicznej wymiany danych i informacji i czy przewiduje udział w nim wykonawców systemów IT po stronie ZUD?

PSG sp. z o.o. planuje cykliczne spotkania z ZUD. Spotkania odbywać się będą zgodnie z postępem prac, ale nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Spotkania wykonawców systemów IT po stronie PSG i ZUD odbywać się będą z uwzględnieniem potrzeb.

Czy PSG udostępni dwa kanały informacji dla ZUD, tj, EDIFACT i e-BOK (dot. obsługi PZD), szczególnie na potrzeby nieprzerwanej obsługi PZD w przypadku awarii kanału EDIFACT?

Obsługa PZD będzie miała zabezpieczony alternatywny sposób komunikacji z ZUD w przypadku awarii kanału EDIFACT. Dotyczy to szczególnie komunikatów związanych z przekazywaniem danych odczytowych (komunikat MSCONS). W przypadku serwisu e-BOK, do czasu pełnej konsolidacji systemów po stronie PSG, system ten będzie obsługiwał część obszarów taryfowych, obsługiwanych przez PSG.

Czy PSG planuje przełączyć komunikaty edig@s dot. nominacji na bezpieczny protokół transmisji AS4?

PSG sp. z o.o. dopuszcza wymianę komunikatów z ZUD alternatywnie, za pomocą protokołów: AS4 i SSL (TLS 1.2).

Jakie różnice wystąpią pomiędzy standardem EDIFACT 1.0 i EDIFACT 1.1, oraz czy zostanie zachowana kompatybilność tych standardów?

Kompatybilność standardów zostanie zachowana. Różnice wynikają głownie z uzupełnienia standardu o komunikat INVOIC oraz o informacje uzupełniające w sposób jednoznaczny interpretację protokołu.

Czy testami protokołu EDIFAKT będą objęte wszystkie komunikaty (MSCONS, UTILMD, INVOIC), czy też PSG rozpocznie testowanie od komunikatu MSCONS – dane odczytowo-pomiarowe?

Zakres i harmonogram testów poszczególnych przypadków użycia, ze względu na udział w testach kilku ZUD, będzie omawiany i uzgadniany na spotkaniu z ZUD (FAQ1 i FAQ 2).

Jak długo przechowywana jest historia operatywnych danych pomiarowych?

Użytkownik posiada dostęp do historycznych danych pomiarowych za ostatni miesiąc.

Czy PSG pracuje nad poprawą jakości danych „śróddziennych”, szczególnie dot. to operatywnych danych pomiarowych?

PSG od momentu wdrożenia centralnego systemu rozliczenia odbiorców WR prowadzi działania mające na celu poprawę jakości oraz dostępności danych operatywnych. Poprawiono wydajność systemu oraz zwiększono częstotliwość prezentowania danych. Obecnie dane dostępne są za ok. 4 godziny wstecz. Informacje na temat błędów lub problemów z portalem eBOK przekazywane przez użytkowników są poddawane analizie i na jej podstawie wdrażane są działania zaradcze. Analizowane są również inne sposoby udostępniania danych, które uzależnione są od możliwości technicznych systemów IT wykorzystywanych w PSG jak i planów rozwoju tych systemów.

Czy odbiorcy końcowi mogą wnioskować o dostęp do historycznych danych operatywnych?

Tak, o dostęp do danych operatywnych mogą wnioskować odbiorcy z grup taryfowych typu WR. Odbiorcy końcowi mogą wnioskować o dostęp do operatywnych danych pomiarowych na podstawie "Regulaminu zdalnego udostępniania danych pomiarowych" dostępnego na stronie internetowej PSG.