FAQ

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Co to jest gaz ziemny?

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Jest to mieszanina gazów i par wydobywanych z ziemi, zawierająca znaczne ilości metanu (do 98% dla gazu wysokometanowego). Gaz ziemny jest związkiem bezwonnym, bezbarwnym, lżejszym od powietrza. Gaz ziemny jest paliwem bardzo ekologicznym, przy jego spalaniu emitowane są śladowe ilości szkodliwych zanieczyszczeń. Jest on również paliwem wydajnym i wygodnym, niewymagającym przeładowywania i magazynowania. Gaz ziemny może służyć do przygotowywania posiłków, podgrzewania wody użytkowej czy ogrzewania domów .

Czym różni się gaz ziemny od gazu płynnego?

Gaz ziemny jest paliwem pochodzenia naturalnego, które stanowi mieszaninę gazów: metanu (CH4) oraz w mniejszej ilości innych gazów palnych i związków niepalnych. Jest bezwonny, bezbarwny i lżejszy od powietrza. Aby mógł być wyczuwalny przez człowieka, dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń. Podstawowym składnikiem gazu płynnego jest propan (C3H8). W przeciwieństwie do gazu ziemnego, gaz płynny jest cięższy od powietrza.

Czy możliwe jest użytkowanie gazu ziemnego i płynnego w tym samym budynku?

Niedopuszczalne jest jednoczesne użytkowanie gazu ziemnego i płynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyjątkami przewidzianymi w tym rozporządzeniu.

Czy w moim domu mogą występować różne rodzaje gazu ziemnego?

Nie ma takiej możliwości. Wprawdzie występują dwa rodzaje gazu ziemnego dostarczanego odbiorcom: wysokometanowy i zaazotowany, jednak każdy z nich jest przesyłany inną siecią gazociągów.

Czy gazem ziemnym można się zatruć?

Nie można. Gaz ziemny jest dla człowieka całkowicie nietrujący. Gdy wykorzystuje się go jako paliwo gazowe, dla bezpieczeństwa, dodawany jest do niego związek zapachowy o nazwie tetrahydrotiofen (THT), który nadaje mu specyficzną, nieprzyjemną woń. Ma to ułatwić wykrywanie ewentualnych wycieków. To ten odrzucający, silny zapach często sprawia, że mylnie uznajemy gaz za trujący.

Dlaczego gaz ziemny ma charakterystyczny zapach?

Jest to spowodowane dodawaniem do niego związku zapachowego o nazwie tetrahydrotiofen (THT) w procesie tzw. „nawaniania gazu", który nadaje mu charakterystyczną woń. Celem tego zabiegu jest ułatwienie wykrycia ewentualnych wycieków gazu.

Co powinienem zrobić jeśli poczuję, że ulatnia się gaz?

W sytuacji wyczucia ulatniania się gazu ziemnego w pomieszczeniu zamkniętym należy:
1. Jak najszybciej otworzyć wszystkie okna.
2. Zamknąć kurek przy gazomierzu i urządzeniach gazowych.
3. Bezzwłocznie opuścić budynek.
4. Zawiadomić Pogotowie Gazowe (tel. 992) lub Straż Pożarną (tel. 998 / w telefonii komórkowej nr 112) oraz sąsiadów.

W zamkniętym pomieszczeniu nie wolno nam:
1. Używać otwartego ognia.
2. Włączać ani wyłączać światła i innych urządzeń elektrycznych (możliwość powstania iskry).
3. Używać telefonu stacjonarnego i komórkowego (po pogotowie gazowe lub straż dzwonimy będąc poza budynkiem).

Gaz ziemny może również ulatniać się na otwartych przestrzeniach z elementów sieci gazowych. Z reguły towarzyszy temu charakterystyczna zapach, szum wypływającego gazu i miejscowe wysuszenie gleby oraz przebarwienie roślinności. W przypadku zauważenia takich zjawisk, należy zawiadomić Pogotowie Gazowe (tel. 992) i nie zbliżać się do miejsca ulatniania się gazu.

Co zrobić, jeśli w palniku gaśnie płomień?

W takiej sytuacji, nie powinno się używać niesprawnego urządzenia. Gaśnięcie płomienia może być spowodowane np. zabrudzeniem palnika lub jego zamoczeniem. Innym powodem może być nieprawidłowy skład mieszaniny gazu i powietrza lub niskie ciśnienie gazu w instalacji. W tych przypadkach należy przeprowadzić czynności serwisowe (wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami). Gdyby jednak objawy gaśnięcia palnika nie ustąpiły należy wezwać Pogotowie Gazowe (tel. 992), które sprawdzi, czy przyczyną gaśnięcia płomienia nie jest niskie ciśnienie gazu w instalacji lub uszkodzenie gazomierza.

W moich urządzeniach urywa się płomień. Dlaczego?

Urywanie się płomienia spowodowane jest nieprawidłowym składem mieszanki gaz ziemny-powietrze. Tego typu usterki usunąć może wyłącznie serwis posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Jaki kolor powinien mieć spalany gaz ziemny?

Powinien mieć kolor jasnoniebieski, który świadczy o prawidłowo przebiegającym procesie spalania. Jeśli dostrzegalna jest np. lekka domieszka koloru pomarańczowego lub żółtego, oznacza to nieprawidłowe spalanie i wpływa na zwiększenie zużycia gazu. Przyczyną zakłóceń w procesie spalania się gazu są najczęściej zabrudzenia palnika bądź zanieczyszczenia w instalacji gazowej. W takiej sytuacji istotne jest przeprowadzenie odpowiednich czynności serwisowych, które mogą być wykonane jedynie przez osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia.

Płomień ma dziwny kolor i pali się inaczej niż zwykle. Czy oznacza to złą jakość gazu?

Płomień prawidłowo spalanego gazu ziemnego powinien mieć barwę jasno niebieską. Kolor żółty lub pomarańczowy wskazuje na niepełne spalanie przez co zwiększa się zużycie gazu. Niewielkie opiłki, zabrudzenia w instalacji mogą zmienić barwę płomienia podobnie jak zabrudzone palniki czy w przypadku korzystania z kuchenek gazowych zabrudzone powierzchnie garnków. Płomień innego koloru oznacza niepełne spalanie gazu, a nie złą jakość gazu. W takiej sytuacji należy przeprowadzić czynności serwisowe (wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami).

Odnoszę wrażenie, że czajnik wody grzeje się znacznie dłużej niż kiedyś. Dlaczego?

Może to być spowodowane wieloma czynnikami np. stanem dysz oraz sprawnością procesu spalania gazu (jest ona uzależniona od ilości powietrza zasysanego przez palnik). Jeśli dostarczana jest niewłaściwa ilość powietrza, może to spowodować nieprawidłowe spalanie gazu. W tej sytuacji energia niesiona przez gaz nie może być w pełni wykorzystana. Dlatego tak ważne jest utrzymanie kuchenki we właściwym stanie technicznym oraz dokonywanie przeglądu, czyszczenia i regulacji co najmniej raz do roku, przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas ogrzewania jest również sprawność procesu przekazywania ciepła. Uzależniona jest ona od wielkości i kształtu naczynia do ogrzewania oraz stanu powierzchni ścianek. Na przykład, w trakcie używania czajnik pokrywa się kamieniem, który ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła, co powoduje większe straty energii. Ważne jest też odpowiednie dobieranie wielkości palnika do naczynia. Ciepło zgromadzone w płomieniach wydobywających się poza obręb naczynia nie może być efektywnie wykorzystywane. Również przeciągi powodują obniżanie efektywności wykorzystania ciepła powstającego przy spalaniu gazu

Czy istnieje domowa metoda sprawdzenia jakości gazu?

Nie ma takiej metody. Do analizy jakościowej gazu wykorzystuje się m.in. przyrządy zwane chromatografami, których obsługa wymaga specjalnego przeszkolenia. Warto jednak wiedzieć, że na sieci przesyłowej zainstalowane są analizatory automatyczne, które na bieżąco analizują skład i parametry gazu.

Co to jest czad?

Czad to inaczej CO - czyli tlenek węgla, który powstaje w wyniku niepełnego spalania gazu ziemnego np. przy niesprawnych przewodach kominowych odprowadzających spaliny bądź przy niewłaściwej wentylacji pomieszczenia. Ma on silne właściwości toksyczne - może doprowadzić to poważnych zatruć, a nawet śmierci.

Dlaczego tak ważna jest odpowiednia wentylacja w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia gazowe spalające gaz ziemny?

Prawidłowa wentylacja pomieszczenia jest sprawą niezwykle ważną! Gaz ziemny, aby był prawidłowo spalany, potrzebuje odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Gdy pomieszczenie w którym znajduje się kocioł c.o., będzie posiadało wadliwą lub niedostateczną wentylację, zbyt mała ilość tlenu spowoduje nieprawidłowe spalanie gazu. Może to doprowadzić do pojawienia się trującego tlenku węgla (czad). Tlenek węgla w przypadku niesprawnej wentylacji gromadzi się w pomieszczeniu i może spowodować groźne dla zdrowia zatrucie lub śmierć.

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany gazowy kocioł c.o.?

Warunki szczegółowe dla pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi określają przepisy techniczno–budowlane zawarte w ustawie Prawo budowlane, których należy bezwzględnie przestrzegać. Kocioł może być zlokalizowany zarówno w piwnicy, na ostatniej kondygnacji, jak też w innym punkcie domu, jeśli tylko są spełnione warunki, co do ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Kubatura pomieszczenia musi odpowiadać wymaganiom, jakie wynikają z mocy kotła i potrzeb wentylacji. Pomieszczenie powinno posiadać oddzielne przewody o odpowiednim przekroju: spalinowy i wentylacyjny (kratka wywiewna możliwie blisko stropu) oraz zapewniony stały dopływ powietrza (kratka nawiewna), zabezpieczający właściwe spalanie gazu w kotle. Kratek wentylacyjnych i nawiewnych nie wolno niczym przesłaniać!

Czy powinienem obawiać się o swoje bezpieczeństwo jeśli wiem, że sąsiad nielegalnie pobiera gaz?

Tak, nielegalne instalacje gazowe często są wykonane w sposób nieszczelny i zagrażający bezpieczeństwu. Po zauważeniu nielegalnej instalacji gazowej trzeba ten fakt możliwie najszybciej zgłosić! Nielegalny pobór gazu może doprowadzić do powstania pożaru lub wybuchu. Jeżeli wiesz o takich działaniach zadzwoń na Pogotowie Gazowe (tel. 992).

Czy potrzebuję specjalnych pozwoleń na założenie instalacji gazowej w swoim mieszkaniu/domu?

Budowa instalacji gazowej, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Prace takie, jak budowa przyłączy i instalacji gazowych na posesji oraz w budynku, może wykonać firma, która posiada odpowiednie uprawnienia (najczęściej firmy wykonujące instalację oferują także sporządzanie projektów).

Mieszkam w budynku wielorodzinnym i zakładam sobie w swoim mieszkaniu ogrzewanie na gaz ziemny. Czy mój sąsiad może nadal korzystać z kuchenki na gaz z butli propan-butan?

Niestety nie. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U nr75, poz.690 z 2002r). Dopuszczalne jest natomiast takie rozwiązanie, gdy w budynku wielorodzinnym zakłada się wspólną dla wszystkich mieszkań kotłownię na gaz ziemny, to w mieszkaniach mogą zostać kuchenki na gaz z butli propan-butan.

Czy konieczne pozwolenie na budowę lub remont wewnętrznej instalacji gazowej?

W przypadku budowy wewnętrznej instalacji gazowej wymagane jest zezwolenie, natomiast w przypadku remontu należy zgłosić to odpowiednim organom administracji państwowej (urząd miasta lub gminy, starostwo).

Kto zatwierdza ceny usług dystrybucyjnych gazu?

Zgodnie z Prawem energetycznym Taryfa Dostawcy usług dystrybucyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po ich ogłoszeniu w Biuletynie URE zatwierdzone taryfy zaczynają obowiązywać po upływie co najmniej 14 dni od dnia ich publikacji.
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Taryfa Nr 6 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3(1097)/2018. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Co można poprawić w domu, aby ogrzewanie było jak najbardziej wydajne?

Zużycie energii cieplnej w dużym stopniu zależy od izolacji budynku. Znaczne różnice temperatur i ruch powietrza powodują ucieczkę ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Im gorzej izolowane pomieszczenie, tym większa utrata ciepła.

Izolacja domu powinna obejmować przede wszystkim:
  • ocieplenie ścian
  • poprawę izolacji termicznej stropodachu
  • poprawę izolacji stropu nad piwnicą
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Równocześnie należy pamiętać o stratach ciepła związanych z wentylacją budynków. Można je ograniczyć poprzez zastosowanie rekuperatorów powietrza w których ciepło wychodzące z budynku wraz ze zużytym powietrzem jest częściowo oddawane powietrzu dostarczanemu do pomieszczeń.

Wskazówki wydajnego ogrzewania:
  • odsłaniaj na dzień okna, żeby słońce mogło nagrzewać pomieszczenia
  • nie zasłaniaj grzejników zasłonami, meblami lub obudową. Powoduje to zatrzymanie ciepła w pobliżu grzejnika.
  • wietrz mieszkanie krótko, ale intensywnie, a w trakcie wietrzenia wyłącz ogrzewanie
  • obniżaj temperaturę za pomocą termostatów na czas nieobecności mieszkańców
  • regularnie przeglądaj urządzenia grzewcze.

Co zrobić, gdy wskazany na fakturze numer rachunku bankowego PSG nie figuruje na tzw. białej liście?

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że wszelkie posiadane przez Spółkę rachunki bankowe stosowane do rozliczeń z kontrahentami zostały zarejestrowane w dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów elektronicznym "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT"– tzw. „biała lista”.

Spółka informuje, że na fakturze może zostać wskazany rachunek bankowy, który nie widnieje w Wykazie. W ramach podstawowych rachunków rozliczeniowych, które podlegają zgłoszeniu, Spółka stosuje w rozliczeniach z kontrahentami tzw. rachunki wirtualne (rachunki typu collect) przypisane tylko i wyłącznie do jednego kontrahenta Spółki. Rachunki te nie podlegają obowiązkowi zgłaszania, tym samym nie są uwidaczniane w Wykazie. Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy ujawniony w wykazie podatników VAT.

Jeżeli na fakturze zostanie wskazany rachunek wirtualny, to po weryfikacji na stronie Ministerstwa Finansów zostanie wyświetlony komunikat: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. Oznacza to, że rachunek ten jest uznawany za zarejestrowany w Wykazie, a dokonanie płatności na ten rachunek jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga raportowania w tym zakresie do organów podatkowych.

Powyższa informacja stanowi wyjaśnienie dotyczące ujęcia na tzw. „białej liście” rachunków bankowych wykorzystywanych przez PSG i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.