Etyka w PSG

W Polskiej Spółce Gazownictwa wartości etyczne są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Wynika to z przekonania, że etyka w biznesie przekłada się na rentowność naszego przedsiębiorstwa.

 

Kodeks etyki PSG

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie obowiązującego w naszej firmie Kodeksu etyki. Dokument ten został opracowany w oparciu o nasze kluczowe wartości, a jego głównym celem jest budowanie coraz większej świadomości i ograniczanie występowania sytuacji wątpliwych etycznie. Kodeks jest zbiorem wskazówek, który w oparciu o wartości moralne uzupełnia i wzmacnia normy postępowania określone w przepisach prawa.

 

dr Przemysław Przybylski

Pełnomocnik ds. etyki w Polskiej Spółce Gazownictwa

prof. UKSW dr hab. Maria Szczepaniec

Pełnomocnik ds. etyki w Polskiej Spółce Gazownictwa

email: etyka@psgaz.pl  

 Przeczytaj nasz Kodeks etyki

 

Szkolenia

Wysoka etyka pracy i edukacja etyczna pracowników jest zgodnie z Polityką CSR dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jednym z najważniejszych celów, a podstawowym zadaniem pozwalającym zrealizować postawiony cel jest organizacja szkoleń z zakresu etyki dla pracowników PSG.

W okresie od 14 października do 5 grudnia 2016 roku zostało zorganizowanych łącznie 7 szkoleń dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. W szkoleniach wzięło udział łącznie także 514 przedstawicieli kadry kierowniczej (Dyrektorzy, Z-cy Dyrektorów, kierownicy). Pracownicy Oddziału Wsparcia mający miejsce świadczenia pracy poza siedzibą w Warszawie mieli zapewnioną możliwość udziału w szkoleniu w w lokalizacjach poszczególnych Oddziałów. Zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika ds. etyki przeszkolona kadra kierownicza przeprowadzała szkolenia dla pracowników i menedżerów, którzy nie wzięli udziału w spotkaniach z Pełnomocnikami.

Ogółem zostało przeszkolonych 7.242 pracowników, co stanowi 67% aktywnych pracowników na dzień 30 listopada 2016 r., w tym:

  • 632 pracowników zajmujących stanowiska kierownicze tj. 92% kadry kierowniczej
  • 6.610 pozostałych pracowników, co stanowi 65% w tej grupie pracowników.

Szkolenia realizowane były przez Pana dr Przemysława Przybylskiego – Pełnomocnika ds. Etyki, który szkolił kadrę kierowniczą Oddziałów Zakładów Gzowniczych w Poznaniu, Gdańsku i w Oddziale Wsparcia w Warszawie oraz przez Panią prof. Marię Szczepaniec – Pełnomocnika ds. Relacji Pracowniczych, która przeprowadzała szkolenia dla kadry kierowniczej Oddziałów Zakładów Gzowniczych we Wrocławiu, Warszawie, Zabrzu i Tarnowie.

 

 

Współpraca z UKSW

PSG prowadzi szersze działania, które propagują wdrażanie wartości etycznych w działalności firmy. Jesienią 2014 r. Polska Spółka Gazownictwa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęły współpracę. Celem wspólnych działań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw oraz edukacja w duchu promowania etyki w biznesie.

PSG i UKSW pragną aktywnie przyczyniać się do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu etycznego funkcjonowania biznesu. W tym celu w październiku 2015 r. zorganizowano konferencję naukową „Etyka w gospodarce”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji państwowej, polskich firm, naukowcy, studenci i przedstawiciele trzeciego sektora, co umożliwiło dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.