Etyka w PSG

W Polskiej Spółce Gazownictwa wartości etyczne są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Wynika to z przekonania, że etyka w biznesie przekłada się na rentowność naszego przedsiębiorstwa.

 

 

Współpraca z UKSW

PSG prowadzi szersze działania, które propagują wdrażanie wartości etycznych w działalności firmy. Jesienią 2014 r. Polska Spółka Gazownictwa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęły współpracę. Celem wspólnych działań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw oraz edukacja w duchu promowania etyki w biznesie.

PSG i UKSW pragną aktywnie przyczyniać się do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu etycznego funkcjonowania biznesu. W tym celu w październiku 2015 r. zorganizowano konferencję naukową „Etyka w gospodarce”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji państwowej, polskich firm, naukowcy, studenci i przedstawiciele trzeciego sektora, co umożliwiło dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.

 

Kodeks etyki PSG

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie obowiązującego w naszej firmie Kodeksu etyki. Dokument ten został opracowany w oparciu o nasze kluczowe wartości, a jego głównym celem jest budowanie coraz większej świadomości i ograniczanie występowania sytuacji wątpliwych etycznie. Kodeks jest zbiorem wskazówek, który w oparciu o wartości moralne uzupełnia i wzmacnia normy postępowania określone w przepisach prawa.

 

Przemysław Przybylski

Pełnomocnik ds. etyki w Polskiej Spółce Gazownictwa

email: etyka@psgaz.pl  

 

 

 Przeczytaj nasz Kodeks etyki